SID 102


Personalkonvertibler
Koncernen har ställt flera konvertibla förlagslån till de anställda inom ASSA ABLOY. Det första förlagslånet emitterades under 1995 och cirka 400 anställda deltog i erbjudandet. Förlagslånet uppgick till cirka 75 MSEK och löpte under tiden 29 juni 1995 till 30 juni 2000. Det andra förlagslånet emitterades under 1997. Totalt deltog 1 400 anställda i erbjudandet. Förlagslånet uppgick till 250 MSEK och löpte under tiden från 8 december 1997 till 2 december 2002.
2001 emitterades ett konvertibelt förlagslån, Incentive 2001, som är baserat på fyra serier med konvertibler, där varje serie hade ett värde av 25 MEUR. Den enda skillnaden mellan konvertibelserierna är konverteringskursen. Vid full konvertering – vid en konverteringskurs om 15,80 EUR för den första konvertibelserien, 19,00 EUR för den andra konvertibelserien, 22,10 EUR för den tredje konvertibelserien och 25,30 EUR för den fjärde konvertibelserien – tillkommer totalt 5 017 432 aktier. Eventuell konvertering kommer att ske under en period av 30 dagar i oktober och november 2006.
Under 2004 emitterades ytterligare ett konvertibelt förlagslån, Incentive 2004, som i likhet med Incentive 2001 är baserat på fyra serier med konvertibler, där varje serie hade ett värde av 25 MEUR. Den enda skillnaden mellan konvertibelserierna är konverteringskursen. Vid full konvertering – vid en konverteringskurs om 10,20 EUR för den första konvertibelserien, 12,20 EUR för den andra konvertibelserien, 14,30 EUR för den tredje konvertibelserien och 16,30 EUR för den fjärde konvertibelserien – tillkommer totalt 7 782 155 aktier. Eventuell konvertering kommer att ske under en period av 90 dagar i mars till och med juni 2009.
Över 4 000 anställda i mer än 15 länder deltar i de pågående Incentiveprogrammen – Incentive 2001 och Incentive 2004.
Analytiker som följer ASSA ABLOY
Företag Namn Telefonnummer E-mail
ABG Sundal Collier Anders Jegers +44 207 905 5631 anders.jegers@abgsc.com
Alfred Berg ABN AMRO Henrik Fröjd +46 8 572 358 33 henrik.frojd@alfredberg.se
Bear Stearns International Daniel Cunliffe +44 207 516 6628 dcunliffe@bear.com
Carnegie Anders Idborg +46 8 676 86 88 andidb@carnegie.se
Cheuvreux Lars Norrby +46 8 723 51 76 lnorrby@cheuvreux.com
CSFB Patrick Marshall +44 207 888 0289 patrick.marshall@csfb.com
Danske Bank Henrik Breum +45 33 44 09 04 hbre@danskebank.com
Deutsche Bank Christofer Sjögren +46 8 463 55 15 christofer.sjogren@db.com
Dresdner Kleinwort Wasserstein Colin Grant +44 207 475 9161 colin.grant@drkw.com
Goldman Sachs James Moore +44 207 774 1515 james.moore@gs.com
Hagströmer & Qviberg Patric Lindqvist +46 8 696 20 84 patric.lindqvist@hq.se
Handelsbanken Capital Markets Henrik Saläng +46 8 701 12 51 hesa06@handelsbanken.se
JP Morgan Nick Paton +44 207 325 5044 nicholas.j.paton@jpmorgan.com
Kaupthing Bank Peder Frölén +46 8 791 47 86 peder.frolen@kaupthing.se
Lehman Brothers Brian Hall +44 207 102 4726 brhall@lehman.com
Merrill Lynch Ben Maslen +44 207 996 4783 Ben_Maslen@ml.com
Morgan Stanley Gustaf Lindskog +44 207 425 2057 Gustaf.Lindskog@morganstanley.com
SEB Enskilda Julian Beer +46 8 522 296 52 julian.beer@enskilda.se
Société Générale Gaël de Bray +33 1 42 13 84 14 gael.de-bray@sgcib.com
S&P Equity Research Lars Glemstedt +46 8 545 069 68 lars_glemstedt@sandp.com
Swedbank Niclas Höglund +46 8 5859 1800 niclas.hoglund@swedbank.com
UBS Olof Cederholm +46 8 453 73 06 olof.cederholm@ubs.com

SID 103

Årsstämma
Årsstämma för ASSA ABLOY hålls i Musikaliska Akademiens Stora Sal, Nybrokajen 11 i Stockholm, tisdagen den 25 april 2006 klockan 15.30. Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska:
Vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 19 april 2006.
Anmäla sitt deltagande till ASSA ABLOY AB senast onsdagen den 19 april 2006 klockan 16.00.
Registrering i aktieboken
Aktieägare, som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare, måste begära att tillfälligt vara införd i eget namn i den av VPC AB förda aktieboken senaste onsdagen den 19 april 2006 för att ha rätt att deltaga i årsstämman. Aktieägaren måste underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag.
Anmälan till årsstämman
Anmälan om deltagande till årsstämman ska ske senast onsdagen den 19 april 2006 klockan 16.00 per:
Hemsida www.assaabloy.com
E-post bolagsstamma@assaabloy.com
Post ASSA ABLOY AB, "Årsstämma",
  Box 70340, 107 23 Stockholm.
Telefon 08-506 485 00
Fax 08-506 485 85
 
Vid anmälan ska anges:
Namn
Personnummer (registreringsnummer)
Adress och telefonnummer (dagtid)
Antal aktier
– Eventuella biträden
Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis (eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling) för den
juridiska personen bifogas. Dokumenten får inte var äldre än ett år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast onsdagen den 19 april 2006.
Valberedning
Valberedningen har till uppgift att förbereda val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisor, val av ordförande vid bolagsstämma, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningen inför 2006 års bolagsstämma utgörs av Gustaf Douglas (Investment AB Latour och SäkI), ordförande, Staffan Grefbäck (Alecta), Marianne Nilsson (Robur) och Melker Schörling (Melker Schörling med bolag).
Utdelning
Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 28 april 2006. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att sändas ut genom VPC ABs försorg torsdagen den 4 maj 2006.
Rapporter kan beställas från
ASSA ABLOY AB
Hemsida www.assaabloy.com
Telefon 08-506 485 00
Fax 08-506 485 85
Post ASSA ABLOY AB
Box 70340
107 23 Stockholm
Ekonomisk rapportering
Första kvartalet: 25 april 2006
Andra kvartalet: 9 augusti 2006
Tredje kvartalet: 8 november 2006
Fjärde kvartalet och årsrapport: februari 2007
Årsredovisning 2006: mars 2007