SID 18


Skillnader mellan marknader
Amerikaner spenderar mer än dubbelt så mycket på utrymningsanordningar som européer. Omvänt spenderar nordeuropéer tre till fyra gånger så mycket på högsäkerhetslås till bostäder som amerikaner. Även dörrautomatik har betydligt större spridning i Europa jämfört med USA. Spridningen av elektromekaniska produkter är betydligt större inom det kommersiella segmentet än inom bostadssegmentet. Om efterfrågan på säkerhets- och utrymningslösningar skulle vara lika stora i Europa som i USA skulle grovt räknat den totala marknaden fördubblas. På sikt finns det inga skäl till att dagens skillnader mellan segmenten kvarstår. En utmaning för ASSA ABLOY är att utveckla marknaden och minska dagens stora skillnader mellan marknadssegmenten.
Globalt är låsmarknaden fortfarande relativt fragmenterad. Däremot är marknaden per land relativt konsoliderad eftersom det är ganska vanligt att bolag i den industrialiserade delen av världen fortfarande är familjeägda och ledande på sina respektive hemmamarknader. De är väletablerade och har starka band med lokala distributionsnätverk. I mindre utvecklade länder är däremot etablerade låsstandarder och varumärken mindre vanliga.
Konkurrenter
I USA är Ingersoll-Rand den största konkurrenten inom det kommersiella segmentet men är även starka inom bostadssegmentet. Andra stora aktörer på den amerikanska marknaden är bland annat Stanley Works samt inom bostadssegmentet Black & Decker.
Inom EMEA är de främsta konkurrenterna schweiziska Kaba, fokuserad på högsäkerhetslösningar, och Dorma i Tyskland.
 
Importen från lågkostnadsländer är en stor del av konkurrensen i Australien och Nya Zeeland.
I Kina är låsmarknaden fortfarande fragmenterad och även de största bolagen har låga marknadsandelar. Tri-Circle, vars verksamhet är starkt fokuserad på hänglås, är den största låstillverkaren i Kina.
Konkurrenter till Global Technologies segment av globala produkter och lösningar är främst Gemplus, Dorma, Stanley Works och Onity.
USA och Kanada
Bostadssegmentet i USA har idag generellt sett en lägre låsstandard än i Europa. Larm spelar i stället en stor roll i säkerhetstänkandet, men i media uppmärksammas mer och mer hur bättre lås är en proaktiv åtgärd medan larm är en reaktiv åtgärd när skadan redan är skedd.
I USA och Kanada är det viktigt att via särskilda specifikatörer planera säkerhetslösningarna på ett tidigt stadium redan när byggnaden ritas eller konstrueras. Dessa specifikatörer ser till att säkerhetslösningarna uppfyller alla lagar och regler samtidigt som de ska erbjuda god användarvänlighet och bekvämlighet. Här är samarbetet med arkitekter ofta avgörande för att kunna skapa den bästa säkerhetslösningen.
Sydamerika
Sydamerika är i stora delar en fragmenterad marknad och outvecklad när det gäller säkerhetsstandarder. Marknaden har dock stort behov av säkerhetslösningar och utgör en tillväxtmarknad för framtiden.
Konkurrenter på global nivå
Det finns fem relevanta aktörer när det gäller konkurrensen på global nivå.
ASSA ABLOYs totala försäljning per region, %

SID 19

Europa
Utmärkande för divisionen EMEA är att det finns stora lokala skillnader mellan marknaderna i olika länder. I många europeiska länder har EU-standardiseringen på säkerhetsprodukter slagit igenom och varit en drivkraft för högre försäljning. Det har höjt tidigare låga nationella krav och därmed också kvaliteten på produkterna. Standardiseringen omfattar endast säkerhetsnivån och inte utformning eller dimensioner där de lokala skillnaderna mellan olika länder alltså fortfarande finns kvar.
Det är en stor skillnad mellan länderna i Nordeuropa och Sydeuropa. Kunderna på de nordeuropeiska marknaderna efterfrågar generellt sett högre kvalitet på säkerhetsprodukter inom bostadssegmentet än i Sydeuropa.
Flertalet länder i Östeuropa har idag en lägre låsstandard än i många andra delar av Europa. Utländska produkter, som svenska eller tyska, upplevs generellt sett som bättre. Utvecklingen i Östeuropa går dock fort med en ökande standard som följd.
Mellanöstern
De största marknaderna i Mellanöstern är Saudi Arabien, Iran, Israel och Förenade Arabemiraten. Flera av marknaderna i regionen har en god konjunktur. ASSA ABLOY har sitt starkaste fotfäste i Israel där bolaget Mul-T-Lock är marknadsledande.
Afrika
Med undantag för Sydafrika har majoriteten av länderna i Afrika bristande säkerhetsstandarder både inom bostadssegmentet och inom det kommersiella segmentet. ASSA ABLOY är marknadsledande i Sydafrika som är den största marknaden i Afrika.
Australien och Nya Zeeland
I Australien och Nya Zeeland är låsmarknaden relativt konsoliderad. ASSA ABLOYs bolag är de klart marknadsledande. Det kommersiella segmentet och bostadssegmentet står vardera för cirka hälften av Asia Pacifics totala försäljning på dessa marknader.
Kina
Bostadssegmentet har mattats av något men den generella tillväxten av säkerhetsmarknaden är fortfarande stark. Kina har idag en förhållandevis outvecklad säkerhetsstandard med ett överflöd av produkter av låg kvalitet som till stor del går på export. ASSA ABLOY är etablerat med egna fabriker och ser en utmaning i att utbilda och utveckla distributionsledet mot produkter med högre säkerhetsnivå.
Övriga Asien
I övriga delar av Asien är ASSA ABLOY representerat genom säljkontor. I och med förvärvet av BEST Metaline, ett av Sydkoreas ledande bolag för lås- och dörrbeslag samt automatiska dörrar, har koncernen stärkt närvaron på den sydkoreanska marknaden. I Indien har ASSA ABLOY ett säljkontor för att stödja de indiska distributörerna.
Globala produkter och lösningar
ASSA ABLOY HID
Kort och kortläsare för såväl smarta kort som traditionella kontaktbaserade lösningar för passagekontroll är ett globalt produktsegment eftersom de teknologiska skillnaderna mellan marknader i olika länder är små. Efterfrågan fortsätter att öka och tillväxten har varit stark under 2005. HID är ASSA ABLOYs största bolag inom segmentet. HIDs iClass kort har en betydande del av den globala marknaden för elektronisk passagekontroll. Marknaden är fortfarande ganska fragmenterad.
ASSA ABLOY Identification Technology (ITG)
De marknadssegment inom RFID (radiofrekvensiell identifiering) som växer snabbast är identifikationsprodukter för elektroniska pass, bank samt betallösningar för kommunala transportmedel. Marknaden inom RFID är fortfarande relativt fragmenterad.
ASSA ABLOY Entrance Systems
Det finns lokala skillnader när det gäller behoven av lösningar för dörrautomatik. Trots det är förutsättningarna hos de största kundsegmenten, som flygplatser, sjukhus, hotell, restauranger och detaljhandel, så likartade att produktsegmentet går att marknadsföra globalt. Marknaden för ASSA ABLOY Entrance Systems växer och konsolideringen fortsätter.
ASSA ABLOY Hospitality
Den primära målgruppen för ASSA ABLOY Hospitality utgörs av stora internationella hotellkedjor. Marknaden har visat en viss återhämtning efter de tidigare årens tillbakagång. Prispressen inom flygbranschen talar för ett ökat resande framöver.