SID 34


De mexikanska produktionsanläggningarna har visat allt bättre resultat och fortsätter att införa Lean-metoder på fabrikerna och i affärsrutinerna.
Kanada
ASSA ABLOYs verksamhet i Kanada är endast riktad mot den kommersiella marknaden och utgörs främst av säljbolag. De har haft en fortsatt stabil utveckling de två senaste åren, trots de höjda materialpriserna och en oförändrad byggmarknad. Åtgärderna för att rationalisera och samordna alla sälj- och marknadsföringsaktiviteter har fortsatt, med målsättningen att kunna erbjuda marknaden allsidiga lösningar.
Sydamerika
Divisionens verksamhet i Sydamerika är koncentrerad till tillverkning av dörrbeslag i Brasilien och Chile. Under 2005 var försäljningsutvecklingen på hemma- och exportmarknaden god tack vare målinriktade marknadsåtgärder. Det pågående införandet av kostnadseffektiva Lean-metoder drev den sydamerikanska tillväxten. Arbetet resulterade i nöjdare kunder och ett omfattande samarbete med många andra bolag i divisionen.
Pågående initiativ
Erbjuda fullständiga lösningar
Americas lägger stor kraft på att erbjuda fullständiga säkerhetslösningar och därigenom ett större mervärde för kunden. För detta krävs att divisionen känner till installatörernas och slutanvändarnas behov. Samarbete och effektivisering av affärsprocesserna – från resultatenheter till produktions- och marknadsavdelningar – ökar hela tiden. Detta resulterar i att bolagen kan utveckla bättre integrerade säkerhetslösningar för att möta komplicerade funktions- och säkerhetskrav inom det komersiella segmentet.
Under 2005 ägnades mycket arbete åt att konsolidera säljstyrkorna i USA och Kanada samt att samordna och omstrukturera aktiviteterna för försäljning och marknadsföring. Fokus ligger på att sälja helhetslösningar som tillgodoser slutanvändarens verkliga behov.
Arbeta närmare marknaden
Att arbeta närmare kunden har inneburit en mängd aktiviteter under 2005. Från att utveckla specifikationsprocessen till att förstå de komplexa individuella behoven hos slutkunden och för specifika byggnader. Divisionen kan nu bättre bistå marknaden och viktiga distributionspartners.
Distributörerna samarbetar med divisionen för att definiera och välja de bästa lösningarna för olika projekt. Distributören agerar ofta lokal konsult, ingenjör, projektledare och installatör för att slutanvändaren ska få rätt produkt korrekt installerad.
Distributörerna är en viktig del i Americas affärsplan. Divisionen utvecklar kontinuerligt nya vägar för att ge dem ökad support och bidra med kunskap till distributörernas leverantörer och slutkunder.
En mer kostnadseffektiv verksamhet
Under 2005 övergick merparten av bolagen i divisionen till att tillämpa Lean-metoder, som tidigare introducerats i Door Group och Architectural Hardware Group i USA. Lean-metoderna infördes även på fler verksamhetsområden i bolagen. I det första skedet fokuserade man på mer kostnadseffektiva produktionsmetoder, en indelning i resultatenheter och att identifiera inköpssynergier. Detta ledde till rationaliserade produktionsflöden, bättre kontroll över materialkostnader i en tid av prishöjningar, förenklade rutiner för beslutsfattande, snabbare väg till marknaden samt ett ökat samarbete mellan marknadsförings- och säljavdelningarna. Lean-metoderna är forfarande en stor drivkraft för verksamheten i Americas och har även införts inom produktformgivning och i annan kontorsverksamhet.
Division Americas
Omsättning per produktgrupp
Prioriteringar
Främja införandet av Lean-metoder i alla enheter och på alla verksamhetsområden.
I nära samarbete med distributionskanaler och slutanvändare utveckla samordnade marknadsinitiativ för försäljning av produkter och lösningar som uppfyller slutanvändarens behov.
Förnya utbudet av integrerade lösningar till slutanvändare och göra dem mer målgruppsanpassade.
Fortsätta att informera marknaden om vikten av högsäkerhets- och utrymningslösningar.
Fortsätta att tillämpa nya tekniker i traditionella låsprodukter.

SID 35

Mer avancerade produkter
Trenden mot mer avancerad teknik fortsatte under 2005. Många traditionella låsprodukter förses med elektromekanik. Tillväxten är hög inom segmentet för elektromekaniska produkter och får en allt viktigare roll i integrerade säkerhetssystem i institutionella och kommersiella fastigheter.
Två exempel på hur ny teknik kan användas i traditionella produkter är låset v.N1 från SARGENT och handenheten BioFob. I det elektromekaniska låset v.N1 har en läsare från HID eller Indala och en knappsats integrerats, vilket innebär att det inte krävs några separata delar runt dörren. Låsenheten kommunicerar med befintliga passersystem via ett Wiegand-gränssnitt.
BioFob är en handenhet med lagrad information om en specifik användares fingeravtryck. Med hjälp av den biometriska metoden verifieras användarens identitet och accessrättigheter. När fingeravtrycket har verifierats skickas HID- eller Indala-signalen på 125 kHz till läsaren. BioFob fungerar alltså som ett passerkort för dörröppning. Eftersom den biometriska informationen finns lagrad i själva handenheten blir det enklare att uppgradera befintliga passersystem till en högre säkerhetsnivå. Samtidigt skyddas användarens integritet i större utsträckning än när informationen är lagrad i en databas.
Säkerhet och design i kulturellt center
Overture Center är ett privat intitativ för att främja kulturlivet i Madison, USA. Kulturcentret genomgår för närvarande en modernisering med direktiv och ritningar av den internationellt erkände arkitekten Cesar Pelli. Han är bland annat känd för Petronas Towers i Kuala Lumpur och International Finance Center i Kina.
ASSA ABLOY har från början varit med i moderniseringsarbetet och har samarbetat med arkitekten för att skapa en säker och funktionell byggnad. Overture Center har uppemot 1 300 dörröppningar. Samtliga dörr- och säkerhetslösningar har levererats av ASSA ABLOY. Design och akustik har dikterat byggnadens utforming, vilket har ställt höga krav på ASSA ABLOYs produkter. Bland annat har alla beslag integrerats med dörrarna, och för att dörrarna utifrån auditorierna ska vara så tysta som möjligt öppnas de elektroniskt med ett knapptryck. Säkerhetsaspekten har funnits med från början. För att förhindra att obehöriga tar sig in bakom scen eller till andra personalytor har ASSA ABLOY även installerat elektromekaniska lås som kräver passerkort eller liknande.
ASSA ABLOY har från början varit med i moderniseringsarbetet och har samarbetat med arkitekten för att skapa en säker och funktionell byggnad. Overture Center har uppemot 1 300 dörröppningar. Samtliga dörr- och säkerhetslösningar har levererats av ASSA ABLOY. Design och akustik har dikterat byggnadens utforming, vilket har ställt höga krav på ASSA ABLOYs produkter. Bland annat har alla beslag integrerats med dörrarna, och för att dörrarna utifrån auditorierna ska vara så tysta som möjligt öppnas de elektroniskt med ett knapptryck. Säkerhetsaspekten har funnits med från början. För att förhindra att obehöriga tar sig in bakom scen eller till andra personalytor har ASSA ABLOY även installerat elektromekaniska lås som kräver passerkort eller liknande.
Moderniseringen av Overture Center kommer att vara klar under 2006. Då kommer det att uppta ett helt kvarter i Madison och bland annat inhysa flera scener, övningslokaler, galleri och en föreläsningssal. Overture Hall, konserthallen, är det största auditoriet med sina 2 250 platser. Overture Center har sina rötter i Capitol Theatre som slog upp sina dörrar 1928.