SID 48


ASSA ABLOY AB är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, Stockholmsbörsens regelverk, inklusive svensk kod för bolagsstyrning, samt andra tillämpliga svenska och utländska lagar och regler.
ASSA ABLOY verkar för att verksamheten ska generera god långsiktig avkastning för aktieägare och andra intressenter. En effektiv bolagsstyrning inom ASSA ABLOY kan sammanfattas i ett antal samverkande komponenter som beskrivs nedan.
Aktieägare
Antalet aktieägare i ASSA ABLOY var vid årets slut 31 702. ASSA ABLOYs huvudägare är Investment AB Latour och SäkI (9,5 procent av kapitalet och 29,7 procent av rösterna) samt Melker Schörling med bolag (4,0 procent av kapitalet och 11,6 procent av rösterna). Utländska aktieägares ägar-andel uppgick till 41 procent av aktiekapitalet och 28 procent av rösterna. De tio största aktieägarna stod för motsvarande 37 procent av aktiekapitalet och 57 procent av rösterna. Såväl antalet aktieägare som andelen utländska aktieägare har ökat under året.
Aktiekapital och rösträtt
ASSA ABLOYs aktiekapital uppgick vid årets slut till 366 MSEK fördelat på 19 175 323 aktier av serie A och 346 742 711 aktier av serie B. Varje aktie av serie A motsvarar tio röster och varje aktie av serie B en röst. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat.
Aktien och utdelningspolicy
ASSA ABLOYs B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens A-lista. En börspost utgörs av 200 aktier. ASSA ABLOYs börsvärde uppgick vid utgången av året till 45 740 MSEK (41 532). Styrelsens målsättning är att utdelningen långsiktigt ska motsvara 33–50 procent av resultatet efter schablonskatt om 28 procent, dock alltid med beaktande av ASSA ABLOYs långsiktiga finansieringsbehov.
Bolagsstämma
Aktieägarnas rätt att besluta i ASSA ABLOYs angelägenheter utövas vid bolagsstämman. Aktieägare som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och är anmälda har rätt att delta på bolagsstämman, personligen eller genom ombud.
Beslut vid bolagsstämman fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen eller ASSA ABLOYs bolagsordning att ett förslag ska biträdas av en högre andel av de på bolagsstämman företrädda aktierna och avgivna rösterna.
Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Vid årsstämman prövas frågor avseende bland annat utdelning, fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD, val av styrelseledamöter, styrelseordförande, valberedning och i förekommande fall revisorer samt fastställande av arvode till styrelse och revisorer.
Ordinarie bolagsstämma 2005
Vid ordinarie bolagsstämma 2005 omvaldes styrelseledamöterna Bo Dankis, Carl Douglas, Gustaf Douglas, Georg Ehrnrooth, Per-Olof Eriksson, Lotta Lundén, Sven-Christer Nilsson, Melker Schörling och Carl-Henric Svanberg. Vidare omvaldes Georg Ehrnrooth till styrelsens ordförande. Stämman fastställde utdelningen till 2,60 SEK per aktie.
Stämman beslutade därutöver om arvode till styrelsen samt utsåg ledamöter av valberedningen intill slutet av bolagsstämma 2006. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i ASSA ABLOY äger valberedningen rätt att utse en annan representant för någon av de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Detsamma gäller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före bolagsstämman 2006.
Samtliga styrelseledamöter samt företagets valda revisor var närvarade vid stämman.
Valberedning
Valberedningen har till uppgift att förbereda val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av revisor, val av ordförande vid bolagsstämma, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Valberedningen inför 2006 års bolagsstämma utgörs av Gustaf Douglas (Investment AB Latour och SäkI), ordförande, Staffan Grefbäck (Alecta), Marianne Nilsson (Robur) och Melker Schörling (Melker Schörling med bolag).

SID 49

Som underlag för sina förslag inför bolagsstämman 2006 har valberedningen gjort en bedömning huruvida den nuvarande styrelsen är ändamålsenligt sammansatt och uppfyller de krav som ställs på styrelsen till följd av bolagets läge och framtida inriktning. Till grund för denna bedömning har valberedningen bland annat tagit del av resultatet av den utvärdering av styrelsens arbete som genomförts under ledning av valberedningens ordförande. Eventuell nyrekrytering till styrelsen sker med utgångspunkt i en av valberedningen fastställd kravprofil. Sökandet efter lämpliga styrelseledamöter pågår kontinuerligt under året. Valberedningen har som utgångspunkt för sitt förslag till revisorsval lagt den beredning som skett i revisionsutskottet.
Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-mail till nominationcommittee@assaabloy.com. Valberedningens förslag offentliggörs senast i samband med kallelsen till ordinarie bolagsstämma.
Styrelse
Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för koncernens organisation och förvaltning samt för att kontrollen av bokföringen, medelsförvaltningen och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen beslutar om koncernens övergripande mål, strategier och policies samt förvärv, avyttringar och investeringar. Styrelsen godkänner årsredovisning och delårsrapporter, föreslår utdelning till bolagsstämman, fattar beslut rörande koncernens finansiella struktur samt om principer för ersättning till ledningen. Till styrelsens övriga uppgifter hör bland annat att:
  • fortlöpande utvärdera bolagets operativa ledning och VDs arbete,
  • se till att det finns effektiva system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning jämfört med de fastställda målen,
  • se till att bolagets externa informationsgivning präglas av öppenhet och saklighet,
  • se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för bolagets verksamhet, samt
  • se till att erforderliga etiska riktlinjer fastställs för bolagets uppträdande.
Styrelsens arbetsordning och instruktion till arbetsfördelning mellan styrelse och VD uppdateras och fastställs minst en gång per år. Styrelsen har även utfärdat skriftliga anvisningar där det anges hur den finansiella rapporteringen till styrelsen ska ske, arbetsfördelningen mellan styrelse och VD samt under vilka omständigheter vice VD ska ersätta VD.
Styrelsens ordförande ska, förutom att leda styrelsearbetet, fortlöpande följa koncernens verksamhet och utveckling genom kontakter med VD. Ordföranden ska samråda med VD i strategiska frågor samt företräda bolaget i frågor som rör ägarstrukturen. Ordföranden ska vidare, vid behov, medverka vid viktigare externa kontakter samt, i samråd med VD, i övriga frågor av särskild betydelse. Styrelsens ordförande ska tillse att styrelsens arbete årligen utvärderas samt tillse att nya styrelseledamöter erhåller lämplig utbildning.
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. De ordinarie sammanträdena äger rum i anslutning till bolagets avgivande av helårs- respektive delårsbokslut. Minst ett av styrelsemötena sker i samband med besök vid och fördjupad genomgång av någon av koncernens verksamheter. Därutöver hålls extra styrelsesammanträden vid behov.
Inom styrelsen finns ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott. Syftet med utskotten är att fördjupa och effektivisera styrelsens arbete samt bereda ärenden inom respektive område. Utskotten har inte någon beslutsbefogenhet. Utskottsledamöterna utses årligen av styrelsen vid det konstituerande styrelsemötet. Instruktioner till utskotten ingår som en del av styrelsens arbetsordning.
Styrelsens arbete under 2005
Under året har styrelsen sammanträtt åtta gånger. Vid tre av styrelsens sammanträden har en av styrelsens ledamöter varit frånvarande. Vid övriga tillfällen har samtliga ledamöter närvarat.
I början av året avhandlades ASSA ABLOY Entrance Systems strategi. I samband härmed godkände även styrelsen förvärvet av Doorman Services som innebar en breddning av koncernens erbjudande inom dörrautomatik. Asia Pacifics ledning presenterade investeringen i Wangli Security Products, vilken godkändes av styrelsen som ett led i koncernens strategi för den kinesiska marknaden.
Under våren och sommaren behandlades ledningens åtgärdsprogram för vissa marknader inom EMEA. Styrelsen följde även upp utfallet av åtgärdsprogrammet Leverage & Growth som slutfördes under året. I september genomförde styrelsen en rundresa till koncernbolagen Urbis i Rumänien, Sokymat i Schweiz, Nemef i Holland och Ruko i Danmark. I samband med besöket vid Sokymat's tillverkningsenhet i Granges skedde en överläggning om strategin för affärsenheten ASSA ABLOY Identification Technology.
Under hösten genomfördes rekrytering och fattades beslut om tillsättande av Johan Molin som ny VD och koncernchef. Utöver den nye koncernchefen godkände även styrelsen under året att Juan Vargues utsågs till medlem av koncernledningen. Vid årets sista styrelsemöte gav ledningen en uppdatering avseende planen för det fortsatta arbetet med konsolidering, omlokalisering och outsourcing av koncernens produktion.