SID 50


Styrelseledamöter valda av ordinarie bolagsstämma 2005
Georg Ehrnrooth, Ordförande
Styrelseledamot och ordförande i ASSA ABLOY sedan 1994
Född 1940
Diplomingenjör, Tekniska Högskolan i Helsingfors, teknologie doktor h.c. VD för Metra Oyj Abp (nuvarande Wärtsilä Oyj Abp) 1991–2000, VD för Lohja oyj Abp 1979–1991, olika positioner inom Wärtsilä Oyj Abp 1965–1979.
Övriga uppdrag: Vice ordförande Rautaruukki Oyj, styrelseledamot Nokia Abp, Sampo Abp, Sandvik AB och Oy Karl Fazer Ab.
Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag): 251 680 B-aktier.
 
Melker Schörling, Vice ordförande
Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 1994
Född 1947
Civilekonom Handelshögskolan, Göteborg. VD och Koncernchef Skanska AB 1993–1997, VD och Koncernchef Securitas AB 1987–1992,VD Crawford Door 1984–1987, VD Essef Service 1979–1983, Controller ABB Fläkt 1975–1979, Controller LM Ericsson, Mexico 1970–1975.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Securitas AB och Hexagon AB, vice ordförande AarhusKarlshamns AB samt styrelseledamot Hennes & Mauritz AB.
Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag):
5 310 080 A-aktier och 9 297 734 B-aktier.
 
Carl-Henric Svanberg, Vice ordförande
Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 1994
Född 1952
Civilingenjör Linköpings Universitet, Ekonomie kandidatexamen Uppsala Universitet. VD och koncernchef i Telefonaktiebolaget LM Ericsson sedan 2003. VD och koncernchef i ASSA ABLOY AB (publ) 1994–2003, olika positioner, bland annat vice VD i Securitas AB 1986–1994, olika positioner inom ABB-koncernen 1977–1985.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Hexagon AB.
Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag):
3 920 031 B-aktier och Incentive 2001 motsvarande
60 000 B-aktier.
 
Carl Douglas
Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 2004
Född 1965
BA (Bachelor of Arts). Egen företagare.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot Securitas AB, Swegon AB och SäkI AB.
Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag): –
 
Gustaf Douglas
Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 1994
Född 1938
MBA, Harvard Business School. Huvudägare i Investment AB Latour och SäkI AB. Egen företagare sedan 1980.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Investment AB Latour, Boxholms Skogar AB och SäkI AB samt vice ordförande i Securitas AB. Medlem i Moderata Samlingspartiets styrelse sedan 2002.
Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag):
6 746 425 A-aktier och 19 000 000 B-aktier genom Investment AB Latour, 7 118 818 A-aktier och 2 000 000 B-aktier genom SäkI AB.
 
Per-Olof Eriksson
Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 1995
Född 1938
Civilingenjör, Teknologie doktor h.c. VD och koncernchef Sandvik AB 1984–1994, olika positioner inom Sandvikkoncernen 1965–1984.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande Callans Trä AB samt Odlander, Fredriksson & Co. Styrelseledamot Senea AB, SSAB Svenskt Stål AB, AB Volvo, Investmentbolaget Öresund och Elkem AS. Medlem i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag): 10 000 B-aktier.
 
Lotta Lundén
Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 2003
Född 1957
Civilekonom. Grundare och partner Konceptverkstan sedan 2004, General Manager Coop Forum Sverige 2002–2003, Inköpschef, senare VD och Koncernchef Guldfynd/Hallbergs Guld 1999–2001, olika positioner inom främst marknad och försäljning inom IKEA både i Sverige och internationellt 1980–1991 samt 1994–1998.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot JC AB, BergendahlsGruppen AB, Expanda AB, Exportrådet och Glitter.
Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag): –

SID 51

Sven-Christer Nilsson
Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 2001
Född 1944
Fil. kand., Lunds Universitet. VD och koncernchef Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1998–1999, olika positioner inom främst marknad och ledning Ericssonkoncernen 1982–1997.
Övriga uppdrag: Ordförande i Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB, ordförande i Swedish ICT Research AB. Ledamot av styrelserna för TeliaSonera AB, CEVA, Inc., i3 Micro Technology AB, Innovationsbron AB samt Startupfactory B.V.
Aktieinnehav (inklusive närstående och genom bolag): –
 
Styrelseledamöter utsedda av arbetstagarorganisationer
Seppo Liimatainen
Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 2003
Född 1950
Arbetstagarrepresentant, Privattjänstemannakartellen
Aktieinnehav: 2 600 B-aktier och Incentive 2001 motsvarande 125 B-aktier

Mats Persson
Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 1994
Född 1955
Arbetstagarrepresentant, IF Metall
Aktieinnehav: –
 
Styrelsesuppleanter utsedda av arbetstagarorganisationer
Rune Hjälm
Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 2005
Född 1964
Arbetstagarrepresentant, IF Metall
Aktieinnehav: –

Per-Edvin Nyström
Styrelseledamot i ASSA ABLOY sedan 1994
Född 1955
Arbetstagarrepresentant, IF Metall
Aktieinnehav: 7 727 B-aktier, Incentive 2001 motsvarande 125 B-aktier och Incentive 2004 motsvarande 7 800 B-aktier.
Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottets uppgift är att för styrelsen bereda och förhandla frågor rörande ersättningar till VD och koncernledning. Ersättningsutskottet bereder även förslag till förändringar av bolagets ersättningspolicy. Denna policy omfattar bland annat:
  • förhållandet mellan fast och rörlig ersättning samt sambandet mellan prestation och ersättning,
  • huvudsakliga villkor för bonus- och incitamentsprogram,
  • huvudsakliga villkor för icke-monetära förmåner, pension, uppsägning och avgångsvederlag.
 
Beslut om ersättningar till VD och övriga ledande befattningshavare samt eventuella förändringar av bolagets ersättningspolicy fattas av styrelsen. Ersättningsutskottet utgörs av Georg Ehrnrooth (ordförande), Melker Schörling och Sven-Christer Nilsson. Utskottet har haft två möten under året. Vid ett av mötena var en ledamot frånvarande. Utöver sedvanliga ärenden har utskottet under året övervakat implementeringen av koncernens nya pensionspolicy, enligt vilken övergång sker från förmånsbestämd till avgiftsbestämd pension. Mötena i ersättningsutskottet protokollförs, bifogas styrelsematerialet och avrapporteras muntligen vid styrelsemötena.
Revisionsutskottet
Revisonsutskottets ansvarsområde omfattar bland annat:
  • genomgång av finanspolicy,
  • granskning av bolagets finansiella rapportering och interna rapporterings- och kontrollsystem,
  • omfattning och utvärdering av den externa revisionen,
  • legala risker.
 
Revisionsutskottet utgörs av Gustaf Douglas (ordförande), Per-Olof Eriksson och Lotta Lundén. En löpande dialog förs med den valda revisorn som även deltar vid utskottets möten. Revisionsutskottet har haft tre möten under året vid vilka samtliga ledamöter närvarat. Utöver sedvanliga ärenden har utskottet under året fokuserat särskilt på beredning av valberedningens förslag till revisorsval inför 2006 års bolagsstämma samt genomfört en översyn av förvaltningen av koncernens pensionstillgångar. Mötena i revisionsutskottet protokollförs, bifogas styrelsematerialet och avrapporteras muntligen vid styrelsemötena.
Ersättning till styrelsen
Ersättning till styrelsen sker i enlighet med beslut på bolagsstämma. Bolagsstämman 2005 beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3,6 MSEK (exklusive ersättning för kommittéarbete) att fördelas mellan ledamöterna enligt följande; 750 000 kronor till ordföranden, 550 000 kronor till envar av vice ordförandena samt 350 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver ska ersättning utgå till ledamöterna i revisions- och ersättningsutskotten med 100 000 kronor till envar av ordförandena och med 50 000 kronor till envar av övriga ledamöter. Styrelsens ordförande och övriga styrelsemedlemmar har inga pensionsförmåner eller avtal om avgångsvederlag. Till VD och arbetstagar-representanter utgår inga styrelsearvoden.