SID 72


Internförsäljning
Transaktioner mellan koncernbolag sker på affärsmässiga grunder och därmed till marknadspriser. Koncernintern försäljning elimineras ur koncernresultaträkningen och resultat som uppkommer vid försäljning mellan koncernbolag har eliminerats i sin helhet.
Statliga bidrag
Ekonomiska bidrag och stöd från stater, myndigheter eller liknande redovisas när det föreligger rimlig säkerhet att företaget kommer att uppfylla villkor förknippade med bidragen samt att bidrag kommer att erhållas. Bidrag relaterade till tillgångar redovisas genom att bidraget reducerar tillgångens redovisade värde.
Forskning och utveckling
Utgifter för forskning kostnadsförs när de uppkommer. Utgifter för utvecklingsarbeten redovisas i balansräkningen i den omfattning som dessa utgifter förväntas generera framtida ekonomiska fördelar för koncernen samt under förutsättning att de ekonomiska fördelarna kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Balansförda utgifter för utvecklingsarbeten avskrivs över bedömd nyttjandeperiod. Aktiverade utvecklingsutgifter som ej tagits i bruk prövas årligen för nedskrivning. Utgifter för vidareutveckling av befintliga produkter kostnadsförs när de uppkommer.
Lånekostnader
Lånekostnader belastar resultatet i den period till vilken de hänför sig.
Inkomstskatter
Redovisningen av skatt i resultaträkningen innefattar all skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Dessa skatter har beräknats till nominella belopp enligt varje lands skatteregler och enligt de skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Avseende poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas även eventuell skatteeffekt mot eget kapital. Vid redovisning av uppskjuten skatt tillämpas balansräkningsmetoden vilket innebär att uppskjuten skatt redovisas för alla temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som hänför sig till investeringar i dotterbolag redovisas inte i ASSA ABLOYs koncernredovisning då moderbolaget kan styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom överskådlig tid. Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder kvittas när det finns en legal kvittningsrätt för aktuella skattefordringar och skatteskulder och när uppskjutna skatter avser samma skattemyndighet.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Likvida medel omfattar kassa- och banktillgodohavanden samt kortfristiga finansiella placeringar med löptid understigande tre månader.
Goodwill och förvärvsrelaterade immateriella tillgångar
Goodwill representerar den positiva skillnaden mellan förvärvskostnad och verkligt värde av koncernens andel av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar på förvärvsdagen och redovisas till anskaffningskostnad reducerad med ackumulerade nedskrivningar. Goodwill allokeras till kassagenererande enheter (KGE) och testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov. Nedskrivningsprövning genomförs på kassagenererande enheter och sker systematiskt med hjälp av en värderings-modell baserad på diskonterade framtida kassaflöden. Uppskjutna skattefordringar baserad på lokala skattesatser redovisas avseende skattemässigt avdragsgill goodwill (med motsvarande reduktion av goodwillvärdet). Sådana uppskjutna skattefordringar kostnadsförs i takt med att avdragsrätten utnyttjas.
Övriga förvärvsrelaterade immateriella tillgångar utgörs huvudsakligen av olika typer av immateriella rättigheter såsom varumärken, patent och kundrelationer. Förvärvsrelaterade identifierbara immateriella rättigheter redovisas till verkligt värde på förvärvsdagen och därefter till anskaffningsvärde reducerat med ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över uppskattad nyttjandetid. Förvärvsrelaterade immateriella tillgångar med en obestämbar nyttjandeperiod testas årligen för nedskrivningsbehov på samma sätt som goodwill (se ovan).
Övriga immateriella tillgångar
En immateriell tillgång som inte är förvärvsrelaterad redovisas endast om det är troligt att de framtida ekonomiska fördelarna förknippade med tillgången kommer att tillfalla koncernen samt att anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. En sådan tillgång redovisas till anskaffningsvärde och skrivs av över bedömd nyttjandeperiod, vanligtvis 3–5 år. Redovisat värde utgörs av anskaffningsvärdet reducerat med ackumulerade av- och nedskrivningar.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Tillkommande utgifter aktiveras då det är sannolikt att ekonomiska fördelar förknippade med tillgången kommer att komma koncernen tillgodo och anskaffningsvärdet kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Utgifter för reparation och underhåll kostnadsförs löpande. Inga avskrivningar görs på mark. För övriga tillgångar skrivs anskaffningsvärdet av över bedömd nyttjandeperiod vilket för koncernen ger följande genomsnittliga avskrivningsperioder:
– kontorsbyggnader 50 år
– industribyggnader 25 år
– maskiner och andra tekniska anläggningar 7–10 år
– inventarier och verktyg 3–6 år.
Vinst/förlust vid avyttring av en materiell anläggningstillgång redovisas i resultaträkningen som övrig rörelseintäkt/-kostnad och utgörs av skillnaden mellan försäljningsintäkt och redovisat värde.
Leasing
Inom koncernen förekommer huvudsakligen operationell leasing. Leasingavgifterna kostnadsförs jämnt över avtalsperioden och redovisas inom rörelsens kostnader.

SID 73

Nedskrivningar
Tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod skrivs inte av utan prövas årligen för eventuellt nedskrivningsbehov. Vid bedömning av nedskrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer där det finns separata identifierbara kassaflöden så kallade kassagenererande enheter (KGE).
För tillgångar som skrivs av görs nedskrivningsprövning när händelser eller förändringar i förhållanden indikerar att det redovisade värdet kanske inte är återvinningsbart.
När ett nedskrivningsbehov fastställts görs nedskrivning med det belopp med vilket det redovisade värdet överstiger återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet är det högre av en tillgångs verkliga värde minskat med försäljningskostnader och nyttjandevärdet.
Varulager
Varulager värderas med tillämpning av först-in-först-ut-principen till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. I koncernredovisningen sker avdrag för internvinster som uppkommer vid leveranser mellan koncernbolag. Produkter i arbete och färdiga varor inkluderar såväl direkt nedlagda kostnader samt skäligt pålägg för indirekta tillverkningskostnader.
Kundfordringar
Kundfordringar redovisas till verkligt värde, vilket motsvarar upplupet anskaffningsvärde minskat med eventuell reservering för värdeminskning. Reservering sker när det är sannolikt att redovisade belopp inte kommer att komma koncernen tillgodo. Årets förändring i reserverat belopp redovisas i resultaträkningen.
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas initialt till verkligt värde. Löpande värdering av finansiella instrument beror på hur de klassificerats när de redovisats första gången, vilket i sin tur beror på syftet med förvärvet av instrumentet. Klassificeringen fastställs när ett instrument redovisas första gången. Finansiella instrument indelas i följande kategorier.
  • "Finansiella instrument till verkligt värde via resultaträkningen" omfattar finansiella tillgångar som innehas för handel och finansiella tillgångar som vid första redovisningen klassificerats att redovisas till verkligt värde via resultaträkningen samt derivat som inte ingår i någon säkringsrelation kvalificerad för säkringsredovisning. Resultat från förändringen i verkligt värde på finansiella instrument till verkligt värde via resultaträkningen redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer. Kategorin omfattar kortfristiga placeringar samt derivatinstrument som inte ingår i kvalificerade säkringsrelationer. Se även avsnittet nedan om säkringsredovisning.
  • "Lånefordringar och andra fordringar" är icke-derivata finansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningsströmmar och som inte är föremål för handel på en aktiv marknad. Denna typ av fordringar uppkommer vanligen när koncernen erlägger kontanter till en motpart eller förser en kund med varor eller tjänster utan att ha för avsikt att omsätta denna fordran. Lånefordringar och andra fordringar redovisas till upplupet anskaffningsvärde baserat på diskontering med tillämpning av effektiv ränta. Kategorin omfattar långfristiga fordringar, kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar.
  • "Investeringar som avses behållas till förfall" är icke-derivata finansiella tillgångar med fastställda eller fastställbara betalningar och fastställd löptid och som koncernen har såväl avsikt som förmåga att behålla till förfall. Dessa investeringar värderas efter första redovisningen till upplupet anskaffningsvärde baserat på diskontering med tillämpning av effektiv ränta. Koncernen innehar normalt inga eller mycket begränsade värden relaterade till investeringar som avses behållas till förfall.
  • "Tillgångar som är tillgängliga för försäljning" inkluderar icke-derivata finansiella tillgångar som antingen klassificerats som tillgängliga för försäljning eller inte har klassificerats i någon av de andra kategorierna för finansiella tillgångar. Koncernen innehar normalt inga tillgångar relaterade till denna kategori.
Finansiella skulder som inte redovisas till verkligt värde över resultaträkningen och som inte ingår i en säkringsrelation kvalificerad för säkringsredovisning redovisas till upplupet anskaffningsvärde baserat på diskontering med tillämpning av effektiv ränta. Kategorin omfattar långfristiga och kortfristiga låneskulder som inte utgör säkrade poster, övriga långfristiga och kortfristiga skulder och leverantörsskulder.
Förvärv respektive avyttring av finansiella instrument redovisas på affärsdagen, vilket motsvarar den tidpunkt då koncernen förpliktigat sig till köpet respektive försäljningen. Transaktionskostnader inkluderas initialt i verkligt värde för alla finansiella instrument utom för de som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen.
Verkligt värde för noterade finansiella instrument baseras på köpkursen på balansdagen. För finansiella instrument på en icke aktiv marknad liksom onoterade värdepapper fastställs verkligt värde genom tillämpning av lämplig värderingsmetod såsom att använda tillgänglig information om aktuella tredjepartstransaktioner, jämförelse med likvärdiga instrument och analys av diskonterade kassaflöden.
Gränsdragningen mellan och redovisningen av korta och långa balansposter tillämpas konsekvent för alla finansiella instrument. När reglering eller avyttring förväntas ske mer än 12 månader efter balansdagen redovisas en finansiell tillgång som anläggningstillgång. Finansiella tillgångar som förväntas regleras eller avyttras inom 12 månader efter balansdagen klassificeras således som omsättningstillgångar. Finansiella skulder som förfaller senare än 12 månader efter balansdagen redovisas som långfristiga skulder och de som förfaller till betalning inom 12 månader efter balansdagen redovisas som kortfristiga skulder.
En finansiell tillgång tas bort ur redovisningen när rätten att erhålla kassaflöden från tillgången löper ut eller överförs till annan part genom att alla risker och förmåner förknippade med tillgången har överförts till den andra parten. En finansiell skuld tas bort ur redovisningen när åtagandet uppfyllts, upphävts eller löpt ut.
Säkringsredovisning
Säkringsredovisning tillämpas endast på transaktioner som avser att säkra en specifik risk och som kvalificerar för säkringsredovisning. Koncernen innehar ett begränsat antal kvalificerade säkringsrelationer. Både säkringar av verkligt värde och kassaflödessäkringar förekommer.
En finansiell skuld utgör en säkrad post då den ingår i en transaktion som kvalificerar för säkringsredovisning och således effektivt säkras av ett derivat som utgör säkringsinstrument. Såväl skulden (den säkrade posten) som derivatet (säkringsinstrumentet) värderas löpande till verkligt värde.
Förändringar i verkligt värde avseende en skuld som utgör säkrad post i en transaktion som kvalificerar för säkringsredovisning av verkligt värde redovisas i resultaträkningen i den period de uppkommer. Resultatet från omvärdering av det i säkringsrelationen ingående säkringsinstrumentet redovisas i resultaträkningen samtidigt som resultatet från den säkrade posten.