Kursutveckling 2005
Sista betalkurs 2005 för ASSA ABLOYs B-aktie uppgick till 125,00 SEK (113,50), vilket motsvarar ett börsvärde på 45 740 MSEK (41 532). Jämfört med förgående års sista betalkurs har ASSA ABLOY aktien stigit med 10 procent. Under samma period har Stockholmsbörsens index OMXS gått upp med 33 procent. Den högsta slutkursen för aktien, 126,00 SEK, noterades den 29 december och den lägsta, 89,25 SEK, noterades den 28 april.
Notering och omsättning
ASSA ABLOY AB noterades på Stockholms Fondbörs den 8 november 1994 och i oktober 1995 noterades aktien på A-listan.
Den totala omsättningen av aktier var under året 648 miljoner (594) aktier, vilket ger en genomsnittlig omsättning på 2,6 miljoner (2,3) aktier per dag. Omsättningshastigheten uppgick till cirka 180 procent (165) av de börsnoterade aktierna.
Ägarstruktur
Antalet aktieägare var vid årets slut 31 702 (30 191). Investerare utanför Sverige svarade för 41 procent (36) av kapitalet och 28 procent (24) rösterna. De tio största aktieägarna stod för motsvarande 37 procent (37) av aktiekapitalet och 57 procent (57) av rösterna. Ägare med mer än 50 000 aktier motsvarade cirka 1 procent av totalt antal ägare och stod för 91 procent av aktiekapitalet och 94 procent av rösterna.
Aktiekapital och rösträtt
Aktiekapitalet uppgick vid årets slut till 365 918 034 SEK fördelat på 19 175 323 aktier av serie A och 346 742 711 aktier av serie B. Samtliga aktier har ett kvotvärde om 1,00 SEK och har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Varje aktie av serie A motsvarar tio röster och varje aktie av serie B en röst. En börspost utgör 200 aktier.
Utdelning och utdelningspolitik
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 3,25 SEK per aktie (2,60), maximalt 1 189 MSEK utdelas till aktieägarna för räkenskapsåret 2005, motsvarande en direktavkastning på B-aktien om 2,6 procent (2,3). Målet är att utdelningen långsiktigt ska motsvara 33–50 procent av resultatet efter schablonskatt om 28 procent, dock alltid med beaktande av ASSA ABLOYs långsiktiga finansieringsbehov.
Kursutveckling och omsättning 1996–2005
Utdelning per aktie 1996–2005
Data per aktie
SEK/aktie 1 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005  
Vinst efter skatt och utspädning 8 0,93 1,23 1,76 2,00 3 2,73 2,98 2 3,53 3,31 2 6,33 6,97  
Utdelning 0,30 0,43 0,60 0,74 0,90 1,00 1,25 1,25 2,60 3,25 4
Direktavkastning, % 5 1,0 0,8 0,8 0,6 0,5 0,7 1,3 1,5 2,3 2,6  
Utdelning i % 6, 8 31,6 31,6 33,5 32,6 30,9 30,5 32,2 33,9 42,0 47,6  
Börskurs, vid periodens slut 29,28 51,24 75,65 119,50 184,50 151,00 99,50 85,50 113,50 125,00  
Högsta börskurs 28,97 52,95 92,73 140,00 206,70 186,00 159,50 110,00 113,50 126,00  
Lägsta börskurs 12,38 28,69 48,07 73,21 110,50 94,50 76,50 67,00 84,00 89,25  
Eget kapital 8 5,40 8,64 9,93 16,95 3 30,58 3 35,80 35,85 31,23 34,74 42,85  
Antal aktier (1000-tal) 7 265 396 295 448 295 448 324 200 356 712 361 730 370 935 370 935 378 718 378 718  
1 Justeringar har gjorts avseende genomförda nyemissioner.
2 Exklusive jämförelsestörande poster.
3 Nyckeltal har justerats med anledning av byte av redovisningsprincip.
4 Föreslagen utdelning.
5 Utdelning i procent av börskursen vid periodens slut.
6 Utdelning i procent av justerat resultat i enlighet med utdelningspolicy.
7 Efter full utspädning.
8 1996–2003 har ej justerats för IFRS.
ASSA ABLOYs 10 största aktieägare
Uppgifterna baseras på aktieboken per 31 december 2005
Ägare A-aktier B-aktier Kapital % Röster %
Investment AB Latour 6 746 425 19 000 000 7,0% 16,1%
SäkI 7 118 818 2 000 000 2,5% 13,6%
Melker Schörling med bolag 5 310 080 9 296 636 4,0% 11,6%
Alecta 18 375 000 5,0% 3,4%
Wärtsilä Corporation 17 270 350 4,7% 3,2%
Robur fonder 17 247 595 4,7% 3,2%
SEB fonder 10 224 530 2,8% 1,9%
SHB/SPP fonder 9 500 612 2,6% 1,8%
Nordea fonder 6 662 811 1,8% 1,2%
Andra AP-fonden 6 418 026 1,8% 1,2%
Övriga ägare 230 747 151 63,1% 42,9%
Totalt antal 19 175 323 346 742 711 100,0% 100,0%
Källa: SIS Ägarservice AB och VPC AB
Ägarstruktur (kapitalsorterad)
Ägarstruktur (röstsorterad)
Aktiekapitalet
År Transaktion A-aktier C-aktier B-aktier Aktiekapital SEK*
1989 20 000 2 000 000
1994 Split 100:1 2 000 000 2 000 000
1994 Fondemission        
1994 Apportemission 1 746 005 1 428 550 50 417 555 53 592 110
1996 Nyemission 2 095 206 1 714 260 60 501 066 64 310 532
1996 Konvertering av C-aktier till A-aktier 3 809 466 60 501 066 64 310 532
1997 Nyemission 4 190 412 66 541 706 70 732 118
1998 Konverterade skuldförbindelser 4 190 412 66 885 571 71 075 983
1999 Konverterade skuldförbindelser före split 4 190 412 67 179 562 71 369 974
1999 Fondemission        
1999 Split 4:1 16 761 648 268 718 248 285 479 896
1999 Nyemission 18 437 812 295 564 487 314 002 299
1999 Konverterade skuldförbindelser efter split och emissioner 18 437 812 295 970 830 314 408 642
2000 Konverterade skuldförbindelser 18 437 812 301 598 383 320 036 195
2000 Nyemission 19 175 323 313 512 880 332 688 203
2000 Apportemission 19 175 323 333 277 912 352 453 235
2001 Konverterade skuldförbindelser 19 175 323 334 576 089 353 751 412
2002 Nyemission 19 175 323 344 576 089 363 751 412
2002 Konverterade skuldförbindelser 19 175 323 346 742 711 365 918 034
  Antal aktier efter utspädning 19 175 323 359 542 298 378 717 621
* 1 SEK per aktie – utgående antal aktier i perioden.
Källa: SIS Ägarservice AB och VPC AB