Miljö och etik – ett globalt ansvar
ASSA ABLOY har sedan koncernen bildades arbetat efter fyra hörnstenar: vision, realism, etik och mod. Dessa bildar fundamentet för koncernens arbete med hållbar utveckling. ASSA ABLOY arbetar systematiskt med att leva upp till sitt etiska och sociala ansvar gentemot anställda, ägare och externa grupper.
Riskhantering
ASSA ABLOYs arbete med hållbar utveckling präglas av ett riskperspektiv, men även av en strävan att nyttja möjligheter och skapa fördelar genom en systematisk hantering av dessa frågor.
Koncernens egen analys visar på tre huvudsakliga riskområden:
– Miljöpåverkan i produktionen.
– Affärsetiska problem på flera marknader.
– Verksamhet i och leverantörer från lågkostnadsländer.
ASSA ABLOY arbetar successivt med att minska riskerna i olika affärsprocesser, till exempel produktion (med fokus på miljö), inköp och förvärv samt arbetar med etiska och sociala frågor.
Ansvar inom koncernen
Styrelsen i ASSA ABLOY är ytterst ansvarig för riktlinjerna medan koncernens VD är ansvarig för utveckling, införande och uppföljning av ett detaljerat ramverk för hållbar utveckling. Centralt finns en huvudansvarig för hållbar utveckling och på varje division finns minst en ansvarig person. I koncernbolagen svarar VD och/eller personalchefen för etiska och sociala frågor och miljöchefen för miljöfrågor.
Uppförandekod
För att underlätta riskhantering och styrning av miljö, etik och sociala frågor, fastställdes under 2004 en uppförandekod. Den baserar sig dels på ASSA ABLOYs övergripande policies, dels på internationella riktlinjer, till exempel FNs deklaration om mänskliga rättigheter samt ILOs kärnkonventioner. Uppförandekoden, Vår uppförandekod, implementerades i organisationen under 2005 och är en del i att överbrygga de kulturella skillnader i värderingar som kan förekomma. ASSA ABLOY har lagt ner ett omfattande arbete på att alla medarbetare ska känna till den.
Vision
 • Världsledande leverantör av trygga och säkra låslösningar
 • Ledande både i storlek och erbjudande
 • Realism
 • Utveckla kärnaffären
 • Kunskap om verksamheten
 • Etik
 • Hög etisk standard
 • Tillit och respekt för andra människor
 • Mod
 • Ta till sig och leda utveckling
 • Innovation
 • Miljöpåverkan i produktionen
  ASSA ABLOY har genomfört djupgående undersökningar av samtliga fabriker gällande den yttre miljön samt hälsa och säkerhet. Därefter har ett miljöprogram utarbetats. Programmet omfattar:
  – Implementering av miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller motsvarande i alla fabriker med betydande miljöpåverkan senast 2006.
  – Översyn av användningen av organiska lösningsmedel och olika alternativ till dem.
  – Översyn och substitution av användningen av sexvärt krom. Implementering av EU-direktivet RoHS, som bland annat förbjuder användningen av sexvärt krom för passivering av vissa elektroniska och elektromekaniska produkter.
  – Internrevision, inkluderande fördjupade lokala riskanalyser.
  – Program för hälsa och säkerhet.
  – Införande och redovisning av nyckeltal, till exempel för energiförbrukning, användning av lösningsmedel samt olycksfallsstatistik. Nyckeltalen redovisas internt första gången för år 2005 och kommer att ligga till grund för mätbara mål till förbättringar.
  Etik och sociala frågor inom verksamheten
  Under 2005 påbörjade ASSA ABLOY en undersökning av hur de lokala bolagen hanterar sina etiska och sociala risker. Syftet med undersökningen är att höja medvetenheten i organisationen samt säkerställa att uppförandekoden efterlevs. Resultaten kommer att ligga till grund för handlingsplaner och indikatorer för styrning och uppföljning.
  Utvärdering av leverantörer
  Sedan 2004 pågår lokala aktiviteter för att inkludera frågor från uppförandekoden i koncernens system för kontroll av leverantörer. Det finns ett koncept för hur värdering och inspektion av leverantörer ska ske. Som del i det omfattande kvalitetsarbetet för kontroll av leverantörer genomfördes pilotinspektioner under 2005. Förutom åtgärder rörande leverantörer har riktlinjer för koncernens investeringar och förvärv utarbetats.
  Pågående initiativ
  Under 2006 drivs miljöprogrammet vidare med högre grad av styrning och ökad rapportering från divisionerna. Dessutom införs ett program för internrevision för att säkerställa att uppförandekoden efterlevs och att ASSA ABLOYs baskrav inom hållbar utveckling uppnås. En handlingsplan för löpande uppföljning av uppförandekoden kommer att implementeras inom koncernen.
  Programmet för leverantörskontroll kommer att utökas under 2006. Detta innebär att större leverantörer som verkar i lågkostnadsländer kommer att inspekteras. Det kommer att ske genom inköpsorganisationen av speciellt för detta utbildade revisorer.
  Det ökande erfarenhetsutbytet mellan ASSA ABLOYs koncernbolag kommer att stärka koncernen och leda till förbättrad samordning av arbetet med hållbar utveckling.
  Uppförandekod
  Koncernens uppförandekod omfattar följande frågor:
  • Affärsetik
   – Fri konkurrens och anti-kartellbildning
   – Mutor
   – Register och rapporter
   – Samarbete med myndigheter vid utredningar
   – Intressekonflikter
  • Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden
   – Barnarbete
   – Tvångsarbete eller slavarbete
   – Föreningsfrihet och kollektivförhandlingar
   – Arbetstider, övertid och övertidsersättning
   – Diskriminering, trakasserier, lika möjligheter, jämställdhet och mångfald
   – De anställdas personliga integritet
   – Alkohol- och/eller drogmissbruk
   – Mänskliga rättigheter
   – Konsumentintressen
   – Samhällsengagemang
  • Miljö, hälsa och säkerhet
   – Miljö
   – Hälsa och säkerhet