Stor potential genom ständiga förbättringar
  • Omsättningen uppgick till 27 802 MSEK (25 526).
  • Den organiska tillväxten var 5 procent efter ett starkt andra halvår 2005.
  • EBIT uppnådde rekordnivån 4 078 MSEK +11 procent.
  • Vinst per aktie i SEK 6,97, +10 procent.
  • Föreslagen utdelning SEK 3,25.
Den 1 december 2005 tillträdde jag posten som VD och koncernchef för ASSA ABLOY. Under de första månaderna har jag ägnat min tid åt att besöka så många koncernbolag som möjligt. Mitt samlade intryck är att ASSA ALOY tack vare sin erfarna personal och starka position på marknaden har goda framtidsmöjligheter.
Utvecklingen under året
År 2005 var ett framgångsrikt år för ASSA ABLOY. Omsättningen uppgick till 27 802 MSEK och EBIT ökade med 11 procent till 4 078 MSEK. Försäljningen var relativt svag i början av året men förbättrades därefter successivt, och den organiska tillväxten för året som helhet blev 5 procent.
Utvecklingen har sin grund i en god efterfrågan på
USA-marknaden, vilket påverkar både Americas och
Global Technologies. ASSA ABLOY har generellt stärkt sin position genom att fokusera på kundnyttan både inom de traditionella verksamheterna och i segment med högre marknadstillväxt som elektromekaniska lås, dörrautomatik, passagesystem och identifieringsteknik.
Programmet "Leverage & Growth" avslutades vid års-
slutet. Programmet har bidragit till att öka koncernens effektivitet och produktivitet, med årliga besparingar på uppskattningsvis 450 MSEK. Avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) har ökat till 15,9 procent, vilket leder koncernen ett steg närmare målsättningen 20 procent (ROCE) för 2008.
ASSA ABLOYs största division EMEA hade en organisk tillväxt på 3 procent. I början av 2005 utvecklades försäljningen svagt men förbättrades kontinuerligt under året. Under året initierades arbetet med att förena säljstyrkorna under varumärket ASSA ABLOY och införa Lean-metoder i tillverkningen. Under 2005 accelererades verksamheten inom FoU och flera innovativa produkter kommer att lan-seras inom kort. Lönsamheten i EMEA var i stort sett oförändrad under 2005 trots åtgärderna i programmet "Leve-rage & Growth", vilket innebär att det behövs fortlöpande strukturförändringar.
Americas hade ett framgångsrikt år med en tillväxt på 5 procent och en förbättrad lönsamhet. Säljstyrkorna gick samman under varumärket ASSA ABLOY. Bearbetningen av specifikationsmarknaden gav goda resultat och antalet offerter ökade snabbt. Arbetet med att konsolidera tillverkningen fortskred, främst i Mexiko där koncernen ställdes inför problem i början av året på grund av svag efterfrågan. Insatserna inom FoU samordnades ytterligare under året, vilket förväntas ge resultat i form av nya innovativa produkter.
Asia Pacific levde inte upp till förväntningarna med en tillväxt på endast 2 procent och sjunkande lönsamhet. Den låga organiska tillväxten berodde främst på svag efterfrågan på bostadsmarknaden i Australien och Nya Zeeland. Under 2005 samordnades säljstyrkorna under varumärket ASSA ABLOY. Stora delar av tillverkningen flyttades till Kina, där tillverkningsvolymerna i allt högre grad går till andra koncernbolag. Lönsamheten för Asia Pacific kommer att vara något lägre än för de övriga divisionerna till följd av den ökande försäljningen till andra delar av koncernen.
Global Technologies upplevde ett mycket framgångsrikt år med stark tillväxt på 10 procent och förbättrad lönsamhet. Den snabbväxande affärsenheten ITG har delats upp i två delar, elektronisk passagekontroll respektive ID-hantering och RFID (radiofrekvensiell identifiering). ASSA ABLOY Hospitalitys säljstyrka omorganiserades och tillverkningen omlokaliserades delvis, vilket har lett till ökad tillväxt och bättre lönsamhet. ASSA ABLOY Entrance Systems fortsatte visa upp goda resultat främst i USA, och flera nya produkter och tjänster tillkom genom förvärvet av Doorman i Storbritannien. Från den 1 januari 2006 utgör ASSA ABLOY Entrance Systems en egen division för att ytterligare ta tillvara den stora tillväxtpotentialen.
Framtida utveckling
De närmaste åren återstår mycket arbete för att förbättra effektiviteten och bättre utnyttja synergieffekterna i koncernen. En viktig åtgärd är att samla säljstyrkorna under varumärket ASSA ABLOY. Kunder får träffa en säljare som erbjuder en produktportfölj med flera varumärken. Koncernen fortsätter arbetet med att konsolidera, omlokalisera och outsourca tillverkning, samordna insatserna inom forskning och utveckling samt införa "shared services" inom administration.
Produktutvecklingen kommer i ökad grad att inriktas på att skapa innovativa produkter till marknadssegment med hög tillväxt – elektromekaniska lås, automatiska dörrar och säkerhetsdörrar – samt utveckla tekniker för elektronisk behörighetskontroll och identifiering.
Kunderna efterfrågar i allt större utsträckning helhetslösningar för lås som ska vara lättanvända och enkla att installera. ASSA ABLOY utvecklar därför öppna standarder som gör att alla våra lås kan integreras i kundernas system.
ASSA ABLOY strävar efter att skapa ett mervärde genom ett nära samarbete med kunderna. Ett exempel på detta är våra insatser i att tidigt engagera oss i kundernas val av säkerhetslösningar, den så kallade specificeringsmarknaden. Ett annat exempel är ASSA ABLOY Entrance Systems snabbt växande tjänsteverksamhet.
Utvecklingen var positiv på många områden under året, vilket har gett ASSA ABLOY bättre förutsättningar för fortsatta framgångar. Framstegen skulle inte ha varit möjliga utan våra medarbetares professionella insatser. De visar en god förändringsvilja och beredskap inför framtidens utmaningar med vetskap om att det krävs ständiga förbättringar för att nå framgång.
ASSA ABLOY är det största företaget i vår bransch. Vi har de resurser som krävs för att fortsätta utveckla och stärka vår position.
ASSA ABLOY är ett ganska ungt företag, som bildades 1994 och som har växt genom ett stort antal förvärv. Under senare år har arbetet koncentrerats på att integrera, stärka och förnya de olika verksamheterna och skapa en gemensam företagskultur.
Ett framtida aktievärde skapas genom en lönsam organisk tillväxt som bygger på nya innovativa produkter och tjänster, utökad global marknadsnärvaro, förbättrad effektivitet och selektiva förvärv.
Stockholm den 9 februari 2006
Johan Molin
VD och koncernchef för ASSA ABLOY