Not 1
Väsentliga redovisnings- och värderingsprinciper
Koncernen
Sedan den 1 januari 2005 tillämpar ASSA ABLOY International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av Europeiska Unionen (EU) samt årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendation RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner. Redovisningsprinciperna baseras på de per 2005-12-31 antagna IFRS och har tillämpats på alla presenterade år, om inte annat anges. I det följande presenteras de viktigaste redovisningsprinciperna som tillämpats vid upprättandet av de finansiella rapporterna vilka utgörs av den information som lämnas på sidorna 42–94.
Grund för rapporternas upprättande
ASSA ABLOYs koncernredovisning har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS.
Upprättandet av finansiella rapporter kräver att kvalificerade uppskattningar och bedömningar görs för redovisningsändamål. Dessutom gör ledningen bedömningar vid tillämpningen av koncernens redovisningsprinciper. Uppskattningar och bedömningar kan påverka såväl resultaträkning och balansräkning som tilläggsinformation som lämnas i de finansiella rapporterna. Således kan förändringar i uppskattningar och bedömningar leda till ändringar i den finansiella rapporteringen.
Uppskattningar och bedömningar spelar en viktig roll bland annat vid värderingen av poster såsom identifierbara tillgångar och skulder vid förvärv liksom vid nedskrivningsprövning av goodwill och andra tillgångar, vid fastställandet av aktuariella antaganden för beräkning av ersättningar till anställda och andra avsättningar samt vid värdering av ansvarsförbindelser. Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och baseras på såväl historisk erfarenhet som rimliga förväntningar på framtiden.
För koncernen bedöms de uppskattningar och bedömningar som görs i samband med nedskrivningsprövning på goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod vara av väsentlig betydelse för koncernredovisningen. Koncernen prövar årligen om det föreligger nedskrivningsbehov på redovisade värden. Återvinningsvärden på kassagenererande enheter fastställs genom beräkning av nyttjandevärden. Beräkningarna baseras på vissa antaganden om framtiden vilka för koncernen är förenade med risk för materiella justeringar i redovisade värden under det kommande räkenskapsåret. Väsentliga antaganden och effekter av rimliga förändringar av dessa framgår av not 15.
Se not 38 om övergången till och tillämpningen av IFRS och dess effekter på koncernredovisningen.
Nya och ändrade IFRS som ej trätt i kraft
Följande IFRS och ändringar till befintliga IFRS har publicerats men ännu ej trätt i kraft och har inte tillämpats vid upprättandet av de finansiella rapporterna:
 • IAS 1 Amendment Presentation of Financial Statements: Capital Disclosures, 1 januari 2007 1, 2)
 • IAS 19 Amendment Actuarial Gains and Losses, Group Plans and Disclosures, 1 januari 2006 1)
 • IAS 21 Amendment The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, Net investment in a Foreign Operation, 1 januari 2006 1, 2)
 • IAS 39 Amendment Cash Flow Hedge Accounting of Forecast Intragroup Transactions 1 januari 2006 1)
 • IAS 39 Amendment The Fair Value Option, 1 januari 2006 1)
 • IAS 39 and IFRS 4 Amendment Financial Guarantee Contracts, 1 januari 2006 1, 2)
 • IFRS 1 and IFRS 6 Amendment before 1 januari 2006 2)
 • IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources, 1 januari 2006 1)
 • IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures, 1 januari 2007 1, 2)
 • IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a Lease, 1 januari 2006 1)
 • IFRIC 5 Rights to Interests arising from Decommissioning, Restoration and Environmental Rehabilitation Funds, 1 januari 2006 1)
 • IFRIC 6 Liabilities arising from Participating in a Specific Market: Waste Electrical and Electronic Equipment, 1 december 2005 2)
 • IFRIC 7 Applying the Restatement Approach under IAS 29 Financial Reporting in Hyperinflationary Economies, 1 mars 2006 1, 2)
 • IFRIC 8 Scope of IFRS 2, 1 mars 2006 1, 2)
Av de ovan nämnda nya och ändrade IFRS bedöms tillägget i IAS 19 kunna ha en mest väsentlig inverkan på koncernredovisningen. Tillägget innebär att koncernen kan välja att, istället för att som under nuvarande princip fördela aktuariella vinster/förluster över genomsnittlig återstående anställningstid, redovisa aktuariella vinster/förluster direkt mot eget kapital. Den potentiella effekten av tillägget i IAS 19 samt de eventuella effekterna av övriga nya och ändrade IFRS är för närvarande under utredning.
Koncernredovisning
Koncernredovisningen omfattar ASSA ABLOY AB (moderbolaget) och bolag i vilka moderbolaget vid periodens slut, direkt eller indirekt, innehar mer än 50 procent av röstvärdet samt bolag över vilka moderbolaget på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Under året förvärvade bolag ingår i koncernredovisningen med värden från och med då kontroll uppkommit. Under året sålda bolag ingår i koncernredovisningen fram till den tidpunkt då kontroll upphört.
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att anskaffningsvärdet på aktier i dotterbolag eliminerats mot deras egna kapital vid förvärvstillfället. Det egna kapitalet i dotterbolagen bestäms därvid utifrån en marknadsmässig värdering av tillgångar, skulder och ansvarsförbindelser vid förvärvstidpunkten. I koncernens egna kapital inkluderas således endast den del av det egna kapitalet i dotterbolagen som uppkommit efter förvärvstidpunkten. En positiv skillnad mellan anskaffningsvärdet på aktier i dotterbolag och verkligt värde på koncernens andel av förvärvade nettotillgångar redovisas som goodwill.
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster på transaktioner mellan koncernbolag elimineras i koncernredovisningen.
1 Tidigare tillämpning uppmuntras.
2 Ej antagen av EU per den 31 December 2005.
Minoritetsintressen
Minoritetsintressen baseras på dotterbolagens bokslut med beaktande av verkligtvärdejusteringar enligt upprättad förvärvsanalys. Minoritetens andel i dotterbolags resultat redovisas i resultaträkningen där nettoresultatet fördelas på moderbolagets aktieägare samt minoritetsintressen. Minoritetens andel i dotterbolags eget kapital redovisas separat inom koncernens eget kapital.
Intressebolag
Som intressebolag betraktas bolag som inte är dotterbolag och över vilka koncernen har ett betydande (men inte bestämmande) inflytande. Vanligtvis avses bolag där innehavet omfattar mellan 20 och 50 procent av rösterna. Andelar i intressebolag redovisas enligt kapitalandelsmetoden. I koncernens balansräkning redovisas innehaven av intressebolag till anskaffningsvärde och det redovisade värdet justeras för andelen i intressebolagens resultat efter förvärvstillfället. Utdelningar från intressebolag redovisas som en reduktion av innehavens redovisade värde. Andelen i intressebolagens resultat redovisas inom rörelseresultatet i koncernresultaträkningen då innehaven är rörelsebetingade.
Segmentrapportering
Koncernens verksamhet är organisatoriskt uppdelat i fyra divisioner. Tre divisioner baseras på produkter som säljs på lokala marknader inom respektive division: EMEA, Americas och Asia Pacific. Global Technologies utgörs av produkter som säljs på den globala marknaden. Divisionerna speglar en indelning av koncernens verksamhet utifrån väsentliga risker och ekonomiska fördelar. Divisionerna utgör den operationella strukturen för intern kontroll och rapportering samt utgör koncernens segment för extern finansiell rapportering. Sekundärt segment finns inte.
Omräkning av utländsk valuta
Funktionell valuta motsvarar lokal valuta i respektive land där koncernbolagen bedriver verksamhet.
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till funktionell valuta genom tillämpning av de valutakurser som gäller på transaktionsdagen. Valutakursvinster och -förluster som uppstår vid betalning av transaktioner i utländsk valuta, liksom vid omräkning av monetära balansposter i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas normalt i resultaträkningen. Undantag utgör transaktioner relaterade till kvalificerade säkringar av kassaflöden eller nettoinvesteringar som redovisas i eget kapital. Fordringar och skulder värderas till balansdagens kurs.
Koncernen tillämpar dagskursmetoden för omräkning av utländska dotterbolags bokslut som upprättats i funktionell valuta som avviker från koncernens rapportvaluta. Dagskursmetoden innebär att alla balansposter utom nettoresultatet omräknas till balansdagens kurs och nettoresultatet omräknas till genomsnittskurs. Resultaträkningen omräknas till genomsnittskurs för perioden. Valutakursdifferenser som uppstår vid omräkning av utländska dotterbolag redovisas i omräkningsreserven i eget kapital.
Kurserna, i förhållande till koncernens rapporteringsvaluta (SEK), på de i koncernen ingående valutorna i vägda genomsnitt respektive per balansdagen är enligt följande:
    Genomsnittskurs Slutkurs
Land Valuta 2005 2004 2005 2004
Argentina ARS 2,54 2,49 2,62 2,22
Australien AUD 5,68 5,39 5,83 5,15
Brasilien BRL 3,09 2,51 3,42 2,49
Kanada CAD 6,17 5,65 6,84 5,50
Schweiz CHF 6,00 5,90 6,06 5,85
Chile CLP 0,013 0,012 0,015 0,012
Kina CNY 0,91 0,88 0,98 0,80
Tjeckien CZK 0,31 0,29 0,32 0,30
Danmark DKK 1,25 1,23 1,26 1,21
Estland EEK 0,59 0,58 0,60 0,58
Euroland EUR 9,28 9,12 9,43 9,02
Storbritannien GBP 13,54 13,38 13,73 12,74
Hongkong HKD 0,96 0,94 1,03 0,85
Ungern HUF 0,037 0,036 0,037 0,037
Israel ILS 1,66 1,64 1,74 1,53
Kenya KES 0,099 0,093 0,110 0,08
Sydkorea KRW 0,00729 0,00791
Litauen LTL 2,69 2,64 2,73 2,61
Mexiko MXN 0,68 0,65 0,75 0,59
Malaysia MYR 1,97 1,93 2,10 1,74
Norge NOK 1,16 1,09 1,18 1,09
Nya Zeeland NZD 5,25 4,85 5,43 4,75
Polen PLN 2,31 2,02 2,44 2,21
Rumänien ROL 0,0003 0,0002 0,0003 0,0002
Ryssland RUR 0,26 0,25 0,28 0,24
Singapore SGD 4,48 4,34 4,78 4,05
Slovenien SIT 0,039 0,038 0,039 0,038
Slovakien SKK 0,24 0,23 0,25 0,23
Thailand THB 0,18 0,18 0,19 0,17
USA USD 7,45 7,33 7,95 6,62
Sydafrika ZAR 1,18 1,15 1,26 1,17
Intäkter
Intäkter omfattar det verkliga värdet av sålda varor, exklusive mervärdesskatt och rabatter samt efter eliminering av koncernintern försäljning. Koncernens försäljningsintäkter utgörs huvudsakligen av produktförsäljning. Service relaterad till sålda produkter utgör en mycket begränsad del av intäkterna. Intäktsredovisning vid försäljning av koncernens produkter görs när alla väsentliga risker och fördelar förknippade med ägandet har överförts till köparen i enlighet med gällande försäljningsvillkor, normalt vid leverans. Om produkten kräver installation hos kund sker intäktsredovisning när installationen slutförts. Intäkter från servicekontrakt intäktsförs löpande över kontraktstiden.