Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:
Årets resultat: 715 MSEK
Balanserade vinstmedel: 4 892 MSEK
SUMMA: 5 607 MSEK
Styrelsen och verkställande direktören föreslår att 3,25 SEK per aktie,
maximalt 1 189 MSEK, utdelas till aktieägarna samt att återstoden, 4 418 MSEK, överföres i ny räkning.
Som avstämningsdag för utdelning föreslås fredagen den 28 april 2006.
Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att sändas ut
genom VPC ABs försorg torsdagen den 4 maj 2006.
Stockholm den 9 februari 2006
Georg Ehrnrooth Melker Schörling Carl-Henric Svanberg
Ordförande Vice ordförande Vice ordförande
 
Johan Molin
Verkställande direktör
Carl Douglas Gustaf Douglas
 
Per-Olof Eriksson Lotta Lundén Sven-Christer Nilsson

Seppo Liimatainen Mats Persson
Arbetstagarledamot Arbetstagarledamot
Vår revisionsberättelse har avgivits den 9 februari 2006
PricewaterhouseCoopers AB
Anders Lundin
Auktoriserad revisor
Till årsstämman i ASSA ABLOY AB (publ)
Org nr 556059-3575
Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i ASSA ABLOY AB (publ) för år 2005. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 9 februari 2006

PricewaterhouseCoopers AB

Anders Lundin
Auktoriserad revisor