SID 38


Kina
Under 2005 stärkte Asia Pacific sin position på den kinesiska marknaden genom förvärvet av majoriteten av Wangli, en ledande tillverkare av högsäkerhetsdörrar och -lås. Förvärvet av Wangli och en god tillväxt i de etablerade bolagen Guli och ASSA ABLOY China har resulterat i att omsättningen 2005 nästan är dubbelt så stor som 2004. Gulis verksamhet är fortfarande främst inriktad på tillverkning av produkter för koncernbolagen globalt. Myndighetsåtgärder har bromsat utvecklingen på bostadsmarknaden, men tillväxttakten i Kina är fortsatt hög.
Säljorganisationen i Kina har omstrukturerats och en separat organisation har bildats för försäljning till bostadssegmentet.
Asia Pacific har i samarbete med Global Technologies öppnat en fabriksanläggning väster om Shanghai. Anläggningen kommer att tillverka produkter för flera divisioner inom koncernen.
Andra asiatiska marknader
Det sydkoreanska bolaget BEST Metaline, som förvärvades i februari 2005, har under året införlivats i divisionen. Detta har lett till affärsmöjligheter i Korea för andra koncernbolag. Bolaget tillverkar lås- och dörrbeslag samt automatiska dörrar och har en stark position på marknaden för specificering av beslag till arkitekter och byggföretag. BEST Metalines produkter introduceras nu på andra marknader.
I övriga Asien fokuserar divisionens bolag främst på försäljning av koncernprodukter. Dessa marknader hade en fortsatt god tillväxt, med undantag för Malaysia vars ekonomi är svag.
Pågående initiativ
Flytta produktion till lågkostnadsländer
Under 2005 stängdes två produktionsenheter i Nya Zeeland och produktionen flyttades till Asien. På anläggningen för bostadsprodukter i Australien sker för närvarande omstruktureringar som innebär att större delen av tillverkningen förs över till Guli i Kina.
När tillverkningen flyttar från divisionens sedan länge etablerade marknader i Australien och Nya Zeeland förändras bolagens roll i dessa länder. Bolagen kommer att jobba med produktutveckling, lansering av varumärken och tjänster som anpassas efter lokala önskemål samt
försäljning och marknadsföring av produkter från hela ASSA ABLOY.
Utveckla kunskaperna om specificering
och helhetslösningar
Innovation och fortlöpande produktutveckling är avgörande för att division Asia Pacific ska kunna behålla ett attraktivt produktutbud och fortsätta att öka sin försäljning. En annan viktig del av säljstrategin är att fortsätta satsa på specificeringskompetensen, både hos divisionens egna säljare och hos distributörerna genom vilka merparten av produkterna säljs. ASSA ABLOY Australia har en lång tradition inom specificering vilket utnyttjas för utbildning inom andra divisioner.
Marknaden för specificering blir allt större. Att kunna bistå arkitekter med helhetslösningar för säkerhetsbehoven och specificera de relevanta säkerhetsstandarderna för en byggnad är ofta avgörande för att en affär går igenom.
I synnerhet på de asiatiska marknaderna är försäljning i samband med specificering viktig för att förbättra de lokala säkerhetsstandarderna och därigenom bana väg för mer avancerade produkter. Divisionen har genom sin ökande närvaro i Kina redan fått ett större inflytande över att standarderna höjs i landet.
Division Asia Pacific
Omsättning per produktgrupp
PRIORITERINGAR
Innovation – både vad gäller produkter och affärsmetoder.
Utnyttja fördelarna med lågkostnadsproduktion genom att omlokalisera tillverkningen av etablerade produkter.
Öka försäljningen i Asien i förhållande till Australien och Nya Zeeland.

SID 39

Addera elektromekanik
Elektromekaniska säkerhetsprodukter får allt större betydelse. Divisionens produktportfölj utökas med dessa produkter och även många traditionella produkter förses nu med elektromekaniska funktioner. Sedan den nya fabriksanläggningen öppnades väster om Shanghai har sortimentet av elektromekaniska produkter utökats.
Utveckla affärerna i Kina
Det främsta syftet med förvärvet av Wangli var att utveckla distributionen på den kinesiska marknaden. Wangli har ett väletablerat distributionsnätverk som kan utvecklas ytterligare.
För att utveckla affärerna i Kina delas verksamheten i divisionens befintliga bolag Guli upp i en produktionsenhet, för produktion till koncernen som helhet och en säljorganisation som säljer produkter på hemmamarknaden.
Asia Pacific kommer att fortsätta den nuvarande förvärvsstrategin i Kina. En viktig utmaning vid expansionen där är att rekrytera kompetent personal och därför fortsätter divisionen att satsa på internutbildning av framtida ledare.
Med tonvikt på Asien
Under året har balansen mellan marknaderna i Australien, Nya Zeeland och Asien fortsatt att förändras. En betydande del av divisionens tillverkning har flyttats till Asien. Fokus för tillväxten flyttas allt mer mot utvecklingsmarknaderna i Asien. Divisionens tillväxt sker både organiskt och genom förvärv, av vilka de flesta kommer att äga rum i Asien. Slutligen förväntas över hälften av den totala omsättningen komma härifrån.
Unika säkerhetslösningar tryggar Disneyland
I september 2005 öppnades världens femte Disneyland på Lantou Island i Hongkong. 5,6 miljoner besökare beräknas gästa parken det första året – 2008 uppskattas siffran ha stigit till 10 miljoner besökare årligen. Parken omfattar fyra olika attraktioner: Main Street USA, Adventureland, Fantasyland och Tomorrowland, och har dessutom två stora hotellkomplex med sammanlagt 1 000 rum. Till det kan läggas en mängd restauranger och affärer. ASSA ABLOY har levererat huvuddelen av nöjesparkens säkerhetsprodukter.
Det stora antalet besökare varje dag ställer höga krav på säkerheten och har i många fall fordrat anpassade speciallösningar för Disney. Alla dörrar på Disneyland har unika produkter som tar hänsyn till varje dörrs specifika färg, form och funktion. ASSA ABLOY har bland annat installerat både elektromekaniska och mekaniska lås samt dörr-stängare och utrymningsbeslag.
Pålitlighet och sakkunskap avgjorde när Disney valde att arbeta med ASSA ABLOY. Den väldokumenterade erfarenheten att arbeta med en enda kund men tillsammans med flera underleverantörer värdesattes. Under projektets gång har ASSA ABLOY samarbetat med arkitekter, byggherrar, byggnadsentreprenörer och installatörer. ASSA ABLOY valdes också tack vare sin erfarenhet av att kunna hålla ihop det komplexa arbetet från produktion till installation.
Disneyland i Hongkong är det största projeket hittills för ASSA ABLOY Hongkong. Det har varit ett samarbete mellan ASSA ABLOYs divisioner Asia Pacific, Global Technologies och Americas.