SID 46


Förvaltningsberättelse 2005
ASSA ABLOY ABs (publ.) org.nr 556059-3575 årsredovisning innehåller koncernens redovisning för verksamhetsåret 1 januari–31 december 2005. ASSA ABLOY är världens ledande tillverkare och leverantör av säkerhetslösningar som tillgodoser kundernas krav på säkerhet, trygghet och användarvänlighet.
Väsentliga händelser
Ny VD och koncernchef
Den 1 december 2005 tillträdde Johan Molin som ny VD och koncernchef i ASSA ABLOY. Från denna tidpunkt har han även varit adjungerad ledamot av styrelsen.
Bo Dankis lämnade, på styrelsens initiativ, sin anställning som VD och koncernchef den 1 december 2005. Han har även lämnat ASSA ABLOYs styrelse. Vidare har Juan Vargues, chef för ASSA ABLOY Entrance Systems, utsetts till ny medlem av koncernledningen.
Omsättning och resultat
Omsättningen ökade under året till 27 802 MSEK (25 526) med en organisk tillväxt om 5 procent och en förvärvad tillväxt om 1 procent. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4 078 MSEK (3 683). Rörelsemarginalen uppgick till 14,7 procent (14,4). Resultatet före skatt uppgick till 3 556 MSEK (3 199).
Det operativa kassaflödet ökade till 3 702 MSEK (3 439). Vinst per aktie uppgick till 6,97 SEK (6,33).
Strategi
Under året har en rad aktiviteter initierats i syfte att öka effektiviteten och utnyttja synergierna inom koncernen i enlighet med den strategi som lades fast under 2004. Exempelvis pågår arbete med att reducera det stora antalet varumärken inom koncernen. Arbetet med konsolidering, omlokalisering och outsourcing av koncernens produktion fortsätter.
Handlingsprogrammet "Leverage & Growth"
Det tvååriga handlingsprogrammet som startades i november 2003 avslutades under året. Årlig besparingstakt beräknas uppgå till 450 MSEK från årsskiftet. Cirka 350 MSEK i besparingar har uppnåtts under 2005.
Under året gjordes utbetalningar om 298 MSEK relaterade till handlingsprogrammet och totalt 1 300 anställda har lämnat koncernen. Under första kvartalet 2006 beräknas resterande 100 anställda som berörs att lämna koncernen.
Förvärv
Best Metaline och Doorman Services konsoliderades från den 1 februari 2005. BEST Metaline är verksamt inom lås och dörrbeslag i Sydkorea. Doorman Services är ett av
Storbritanniens ledande dörrservicebolag. Bolagen omsätter på årsbasis tillsammans drygt 200 MSEK. Förvärvspris inklusive beräknade tilläggsköpeskillingar uppgick till cirka 150 MSEK. Goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod uppgick till cirka 100 MSEK.
Den 1 juni förvärvade ASSA ABLOY 70 procent av Wangli, en ledande leverantör av högsäkerhetsdörrar och högsäkerhetslås i Kina. Bolaget har utvecklat ett omfattande kinesiskt distributionsnätverk och har en ledande position inom sitt segment. Årsomsättningen uppgår till cirka 200 MSEK. Förvärvspris inklusive beräknade tilläggsköpeskillingar uppgick till cirka 115 MSEK. Goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod uppgick till cirka 100 MSEK.

SID 47

I övrigt genomfördes ett antal mindre förvärv under året, däribland svenska Habo Industry, verksamt inom lås och beslag till fönster- och dörrindustrin, Security World, en franchisekedja av säkerhetsbutiker i Sydafrika samt Tag Technology, en distributör av RFID-produkter i Italien. Vidare förvärvades ett antal mindre distributörer avseende automatiska dörrar i USA, Kanada och Nya Zeeland. Tillsammans omsätter bolagen cirka 200 MSEK på årsbasis. Förvärvspris inklusive beräknade tilläggsköpeskillingar uppgick till cirka 150 MSEK. Goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod uppgick till cirka 115 MSEK.
Finansiering
Under årets andra kvartal slutfördes en refinansiering om 330 MUSD i form av en så kallad privat placement. Upplåningen består av fem delar med löptid på mellan sju och femton år med både fast och rörlig ränta. Efter refinansieringen uppgår koncernens genomsnittliga lånebindingstid till cirka tre år.
Forskning och utveckling
ASSA ABLOYs kostnader för forskning och utveckling uppgick under året till 588 MSEK (500), vilket motsvarar 2,1 procent (2,0) av omsättningen. Inom ASSA ABLOY finns en central funktion, Shared Technologies, med ansvar för standardiseringen av elektronik inom ASSA ABLOYs koncerngemensamma plattformar. Målet är att standardiseringen ska ge lägre utvecklingskostnader och en förkortad utvecklingstid för nya produkter.
Miljöpåverkan
ASSA ABLOY bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt svenska miljöbalken i fyra av dotterbolagen i Sverige. Koncernens tillstånds- och anmälningspliktiga verksamhet påverkar den yttre miljön huvudsakligen genom dotterbolagen Assa AB, Assa Industri AB, AB FAS Låsfabrik och FIX AB. Bolagen bedriver verksamhet med mekanisk verkstad och gjuteri och därtill hörande anläggning för ytbeläggning, vilket påverkar den yttre miljön med utsläpp till vatten och luft samt avfall.
Dotterbolagen Assa AB, Assa Industri AB, AB FAS Låsfabrik och FIX AB arbetar aktivt med miljöfrågor och är certifierade enligt ISO 14001.
Flertalet av enheterna utanför Sverige bedriver tillståndspliktig verksamhet och innehar motsvarande tillstånd enligt lokal lagstiftning.
Redovisningsprinciper
Sedan den 1 januari 2005 tillämpar ASSA ABLOY International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av den Europeiska Unionen (EU). Moderbolagets redovisning upprättas i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR 32 Redovisning för juridiska personer. Koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper framgår av not 1 på sidan 66. Effekter av koncernens övergång till IFRS beskrivs i not 38 på sidan 85.
Framtidsutsikter
Den organiska försäljningstillväxten förväntas fortsätta vara god. Rörelsemarginalen (EBIT) och det operativa kassaflödet förväntas att utvecklas väl, exklusive effekter av tillkommande strukturåtgärder. Långsiktigt förväntar sig ASSA ABLOY att efterfrågan på säkerhet kommer att öka. Arbetet med att fokusera på kundnytta, innovationer och att utnyttja ASSA ABLOYs starka position kommer att påskynda tillväxten och förbättra lönsamheten.