SID 92


IFRS-justeringar
Balansräkning per 2004-12-31
      MEUR     MSEK  
  Not SW GAAP Justering IFRS SW GAAP Justering IFRS
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Goodwill A,B,C 1 553 –10 1 543 14 012 –95 13 917
Immateriella rättigheter B 16 8 24 142 79 221
Materiella anläggningstillgångar B 572 13 585 5 163 116 5 279
Andelar i intressebolag   4   4 36   36
Övriga finansiella anläggningstillgångar   14   14 130   130
Uppskjutna skattefordringar B, C 88 77 165 793 695 1 488
Summa anläggningstillgångar 2 247 88 2 335 20 276 795 21 071
 
Omsättningstillgångar
Varulager   348   348 3 135   3 135
Kundfordringar   460   460 4 146   4 146
Aktuella skattefordringar   19   19 172   172
Övriga kortfristiga fordringar   30   30 266   266
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   29   29 266   266
Kortfristiga placeringar E 25 –21 4 230 –186 44
Kassa och bank E 92 –92 0 831 –831
Likvida medel E 113 113 1 017 1 017
Summa omsättningstillgångar 1 003 1 003 9 046 9 046
SUMMA TILLGÅNGAR 3 250 88 3 338 29 322 795 30 117
 
Ställda säkerheter   5   5 43   43
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Aktiekapital   41   41 366   366
Bundna reserver D 1 009 –1 009 9 106 –9 106
Övrigt tillskjutet kapital D 984 984 8 887 8 887
Reserver D –53 –53 –479 –479
Fria reserver D –56 56 –519 519
Årets resultat D 164 –164 1 495 –1 495
Balanserade vinstmedel inklusive årets resultat A,B,C,D 272 272 2 452 2 452
Minoritetsintresse F 3 3 27 27
Summa eget kapital 1 158 89 1 247 10 448 805 11 253
 
Minoritetsintresse F 3 –3 0 27 –27 0
 
Avsättningar
Avsättningar för pensioner G 186 –186 1 677 –1 677
Uppskjutna skatteskulder H 23 –23 209 –209
Övriga avsättningar I 75 –75 679 –679
Summa avsättningar 284 –284 0 2 565 –2 565 0
 
Långfristiga skulder
Långfristiga lån   468   468 4 225   4 225
Konvertibelt förlagslån   200   200 1 804   1 804
Uppskjutna skatteskulder H 27 27 245 245
Pensionsförpliktelser G 186 186 1 677 1 677
Övriga långfristiga avsättningar I 10 10 93 93
Övriga långfristiga skulder   8   8 68   68
Summa långfristiga skulder 676 223 899 6 097 2 015 8 112
 
Kortfristiga skulder
Kortfristiga lån   620   620 5 594   5 594
Leverantörsskulder   169   169 1 521   1 521
Aktuella skatteskulder   34   34 304   304
Kortfristiga avsättningar I 65 65   586 586
Övriga kortfristiga skulder   75   75 677   677
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter B 232 –2 230 2 089 –19 2 070
Summa kortfristiga skulder 1 129 63 1 193 10 185 567 10 752
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 250 88 3 338 29 322 795 30 117
 
Ansvarsförbindelser   91   91 817   817

SID 93

IFRS-justeringar
Resultaträkning 2004
      MEUR     MSEK  
  Not SW GAAP Justering IFRS SW GAAP Justering IFRS
Försäljningsintäkter   2 799   2 799 25 526   25 526
Kostnad för sålda varor B –1 661 –8 –1 669 –15 148 –73 –15 221
Bruttoresultat 1 138 –8 1 130 10 378 –73 10 305
 
Försäljningskostnader   –468   –468 –4 272   –4 272
Administrationskostnader   –206   –206 –1 883   –1 883
FoU kostnader   –55   –55 –500   –500
Övriga rörelseintäkter och -kostnader   2   2 24   24
Goodwillavskrivningar A –107 107 –978 978
Resultatandel i intressebolag   1 1 8 8
Rörelseresultat 304 100 404 2 770 913 3 683
 
Finansnetto   –53   –53 –484   –484
Resultatandel i intressebolag J 1 –1 8 –8
Resultat före skatt 252 99 351 2 294 905 3 199
 
Skatt B, C –87 –6 –93 –792 –51 –843
Minoritetsandel F –1 1 –7 7
Årets resultat 164 94 258 1 495 861 2 356
 
Fördelning av resultatet:
Aktieägarna i ASSA ABLOY AB       257     2 349
Minoritetsandel       1     7
 
Vinst per aktie
efter skatt och före utspädning, SEK       4,09 2,33 6,42
efter skatt och utspädning, SEK       4,05 2,28 6,33
 
Av tabellen nedan framgår de justeringar (A–J) som gjorts i ovan presenterade balans- och resultaträkningar. Avseende not A–D framgår en fördelning och summering i de fall en post i balans- eller resultaträkning påverkats av flera olika typer av justeringar. Storleken på övriga justeringar framgår direkt av respektive justering i balans- och resultaträkningarna ovan.
Sammanställning över IFRS-justeringar (MSEK)
    Balansräkning 2004-01-01 Resultaträkning Balansräkning 2004-12-31
      Uppskjuten Balanserade 2004   Uppskjuten Balanserade
Not Justering Goodwill skattefordran vinstmedel Skattekostnad Goodwill skattefordran vinstmedel
A Återläggning av goodwillavskrivningar 2004   929   929
B Förvärvsrelaterade justeringar –166 –16 –32 9 –267 –6 –94
C Uppskjuten skatt på avdragsgill goodwill –786 786   –60 –757 701 –57
D Omklassificering inom eget kapital     592       1 674
    –952 770 560 –51 –95 695 2 452
E Kassa & bank samt kortfristiga placeringar (< 3 mån) förs till likvida medel
F Minoritetsintresse förs om till att ingå i eget kapital
G Pensionsavsättning förs från avsättningar till skulder
H Uppskjuten skatt förs från avsättningar till skulder
I Övriga avsättningar fördelas och förs till kort/lång skuld
J Resultatandel i intressebolag förs om till att ingå i rörelseresultatet