SID 94


2001
Den organiska tillväxten tyngdes av utrensningar i produktsortiment framför allt i förvärvade enheter. Den rapporterade rörelsemarginalen försämrades på grund av utspädning från förvärvade enheter.
Totalt nio bolag, bland annat en majoritetspost i amerikanska ståldörrstillverkaren UDP, Tesa i Spanien, Phillips i Mexico och Interlock i Nya Zeeland, förvärvades under året vilka adderar styrka såväl geografiskt som produktmässigt.
Under 2001 förändrade ASSA ABLOY sin finansiering, den tidigare bankfinansieringen ersattes till största delen av kapitalmarknadsbaserade långfristiga obligationer och kortfristig finansiering. Ett konvertibelbaserat incitamentsprogram för medarbetare inom gruppen introducerades.
2002
Året kännetecknades av fortsatta förbättringar och tillväxt trots försämrade marknadsförhållanden. ASSA ABLOYs långsiktiga arbete med att reducera rörelsekapitalbindningen samt kostnadseffektiva investeringar resulterade i ett mycket starkt kassaflöde. Operativt kassaflöde efter betald skatt uppgick till 3,0 miljarder SEK – en ökning med 67 procent jämfört med 2001. Tydligare fokus lades på koncerngemensamt inköpsarbete med målsättning att reducera antalet leverantörer och tillvarata koncernsynergier.
Besam, som är världsledande på området dörrautomatik förvärvades under året.
2003
Verksamheten tyngdes av svag efterfrågan på viktiga marknader i Europa och Nordamerika. Stora negativa omräkningseffekter, framför allt hänförliga till den svaga amerikanska dollarn, resulterade i minskad rapporterad omsättning och resultat. Förvärv genomfördes främst i Europa inom området identifiering.
I samband med att Bo Dankis blev utnämnd till ny VD och koncernchef implementerades en ny organisation bestående av fyra divisioner (EMEA, Americas, Asia Pacific och Global Technologies). Koncernledningen ändrades från 17 till 7 personer. Ett två-årigt åtgärdsprogram "Leverage & Growth" startades under slutet av året. Strukturkostnader i samband med åtgärdsprogrammet uppgick till 1 320 MSEK. Programmet syftade till att realisera koncernsynergier och att stärka den uthålliga organiska tillväxten.
2004
En viss återhämtning av efterfrågan på viktiga marknader bidrog till en klar förbättring av organisk tillväxt. Genomförda förvärv bidrog till verksamheten inom divisionerna EMEA och Global Technologies. Negativa omräkningseffekter fortsatte att belasta rapporterad omsättning och resultat. Rörelsemarginalen ökade tack vare bättre volymer och besparingar från pågående åtgärdsprogram, väsentligt högre inköpspriser på viktiga metaller neutraliserades av höjda försäljningspriser och förändringar i inköpsstrukturen. Det operativa kassaflödet var sedvanligt starkt.
ASSA ABLOY har under året vidareutvecklat koncernens strategi i syfte att stärka den organiska tillväxten inom ASSA ABLOYs kärnverksamhet och inom attraktiva och snabbväxande marknader och produktsegment samt att bättre utnyttja koncernens storlek för att generera betydande besparingar inom främst produktion och inköp.
2005
Försäljningen var relativt svag i början av året men förbättrades därefter successivt vilket resulterade i en god organisk tillväxt för helåret. Utvecklingen har sin grund i en god efterfrågan på den viktiga USA-marknaden. Ett flertal mindre bolag förvärvades, främst inom divisionerna Asia Pacific och Global Technologies.
Programmet "Leverage & Growth" avslutades vid årsslutet. Programmet har bidragit till att öka koncernens effektivitet och produktivitet, med årliga besparingar på uppskattningsvis 450 MSEK. Både rörelsemarginalen och det operativa kassaflödet förbättrades under året. Johan Molin efterträdde Bo Dankis som VD och koncernchef.
ASSA ABLOY har generellt stärkt sin position genom att fokusera på kundnyttan både inom de traditionella verksamheterna och i segment med något högre marknadstillväxt som elektromekaniska lås, dörrautomatik, passagesystem och identifieringsteknik.

SID 95

2001–2003 har ej justerats för IFRS
(Belopp i MSEK om ej annat anges) 2001 2002 2003 20041) 2005
Omsättning och resultat
Omsättning 22 510 25 397 24 080 25 526 27 802
Organisk tillväxt, % 3 2 0 5 5
Förvärvad tillväxt, % 44 15 5 5 1
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 4 020 4 545 4 249 4 606 4 960
Avskrivningar 1 721 1 907 1 856 923 882
Rörelseresultat (EBIT) 2 133 2 638 1 073 3 683 4 078
Resultat före skatt (EBT) 1 476 2 015 583 3 199 3 556
Årets resultat 949 1 270 9 2 356 2 613
Kassaflöde
Kassaflöde från löpande verksamhet 2 631 3 847 3 180 3 339 3 450
Kassaflöde från investeringsverksamhet –7 112 –4 268 –1 827 –1 505 –1 052
Kassaflöde från finansieringsverksamhet 4 259 568 –1 772 –1 734 –2 325
Årets kassaflöde –222 146 –419 100 73
Operativt kassaflöde 2 338 3 525 3 265 3 439 3 3 702 3
Sysselsatt kapital och finansiering
Sysselsatt kapital 27 861 26 701 22 984 23 461 26 653
– varav goodwill 16 371 16 213 14 766 13 917 15 716
Nettoskuld 15 534 13 989 12 290 12 208 12 240
Minoritetsintresse 481 331 16 27 71
Eget kapital exklusive minoritetsintresse 11 846 12 381 10 678 11 226 14 342
Data per aktie, SEK
Vinst per aktie efter skatt och före utspädning 2,99 2) 3,53 3,30 2) 6,42 7,13
Vinst per aktie efter skatt och utspädning (EPS) 2,98 2) 3,53 3,31 2) 6,33 6,97
Kassaflöde per aktie efter skatt och utspädning (CEPS) 8,07 2) 9,08 8,61 2) 8,93 9,64
Eget kapital per aktie efter utspädning 35,80 35,85 31,23 34,74 42,85
Utdelning per aktie (för 2005 enligt styrelsens förslag) 1,00 1,25 1,25 2,60 3,25
Kurs på B-aktien vid årets slut 151,00 99,50 85,50 113,50 125,00
Nyckeltal
Bruttomarginal (EBITDA), % 17,9 17,9 17,6 18,0 17,8
Rörelsemarginal (EBIT), % 10,2 2) 10,4 9,9 2) 14,4 14,7
Vinstmarginal (EBT), % 7,3 2) 7,9 7,9 2) 12,5 12,8
Avkastning på sysselsatt kapital, % 9,7 2) 9,9 9,6 2) 15,3 15,9
Avkastning på eget kapital, % 8,9 2) 9,9 9,9 2) 20,0 18,1
Soliditet, % 35,6 38,2 35,9 37,4 42,8
Nettoskuldsättning / eget kapital 1,31 1,13 1,15 1,09 0,85
Räntetäckningsgrad 3,5 3,9 4,7 7,6 8,2
Ränta konvertibelt förlagslån netto efter skatt, MSEK 9,0 27,2 17,8 24,0 33,1
Antal aktier, 1000-tal 353 751 365 918 365 918 365 918 365 918
Antal aktier efter utspädning, 1000-tal 361 730 370 935 370 935 378 718 378 718
Medelantal anställda 24 211 28 754 28 708 29 160 29 578
1 2004 har justerats för IFRS, se information om väsentliga effekter i not 38 på sid 85–89.
2 Exklusive jämförelsestörande poster.
3 Exklusive strukturbetalningar.