SID 96


KONCERNEN I SAMMANDRAG kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Helår kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Helår
(Belopp i MSEK om ej annat anges) 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005
Omsättning 6 283 6 533 6 447 6 263 25 526 6 269 6 984 7 019 7 530 27 802
Organisk tillväxt 3% 7% 6% 4% 5% 2% 6% 5% 7% 5%
Bruttoresultat 2 487 2 658 2 621 2 539 10 305 2 544 2 860 2 851 3 039 11 294
Bruttoresultat / Omsättning 39,6% 40,7% 40,7% 40,5% 40,4% 40,6% 41,0% 40,6% 40,4% 40,6%
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1 102 1 165 1 189 1 150 4 606 1 102 1 243 1 317 1 298 4 960
Bruttomarginal (EBITDA) 17,5% 17,8% 18,4% 18,4% 18,0% 17,6% 17,8% 18,8% 17,2% 17,8%
Avskrivningar –233 –236 –224 –230 –923 –212 –221 –214 –235 –882
Rörelseresultat (EBIT) 869 929 965 920 3 683 890 1 022 1 103 1 063 4 078
Rörelsemarginal (EBIT) 13,8% 14,2% 15,0% 14,7% 14,4% 14,2% 14,6% 15,7% 14,1% 14,7%
Finansnetto –118 –121 –127 –118 –484 –126 –122 –134 –140 –522
Resultat före skatt (EBT) 751 808 838 802 3 199 764 900 969 923 3 556
Vinstmarginal (EBT) 12,0% 12,4% 13,0% 12,8% 12,5% 12,2% 12,9% 13,8% 12,3% 12,8%
Skatter –196 –210 –221 –216 –843 –205 –243 –263 –232 –943
Årets resultat 555 598 617 586 2 356 559 657 706 691 2 613
Fördelning av årets resultat:
Aktieägarna i ASSA ABLOY AB 553 596 615 585 2 349 558 654 705 691 2 608
Minoritetsintresse 2 2 2 1 7 1 3 1 0 5
 
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Helår kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Helår
OPERATIVT KASSAFLÖDE 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005
Rörelseresultat (EBIT) 869 929 965 920 3 683 890 1 022 1 103 1 063 4 078
Avskrivningar 233 236 224 230 923 212 221 214 235 882
Rörelsens nettoinvesteringar –123 –166 –146 –215 –650 –140 –161 –135 –231 –667
Förändring av rörelsekapitalet –344 –184 142 374 –12 –333 –201 102 322 –110
Erlagd och erhållen ränta –45 –144 –67 –233 –489 –83 –80 –87 –205 –455
Ej kassaflödespåverkande poster 25 –19 –36 14 –16 3 12 –7 –34 –26
Operativt kassaflöde1 615 652 1 082 1 090 3 439 549 813 1 190 1 150 3 702
Operativt kassaflöde / Resultat före skatt 0,82 0,81 1,29 1,36 1,08 0,72 0,90 1,23 1,25 1,04
 
  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Helår kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Helår
NETTOSKULDENS FÖRÄNDRING 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005
Nettoskuld vid periodens ingång 13 454 14 481 14 570 13 387 13 454 12 208 12 499 13 860 12 769 12 208
IFRS-effekt (IAS 39) 77 77
Operativt kassaflöde –615 –652 –1 082 –1 090 –3 439 –549 –813 –1 190 –1 150 –3 702
Strukturbetalningar 35 45 112 129 321 56 59 42 141 298
Betald skatt 164 322 103 161 750 167 373 122 257 919
Förvärv 830 23 –27 103 929 111 123 66 113 413
Utdelning 457 457 951 951
Omräkningsdifferens 613 –106 –289 –482 –264 429 668 –131 110 1 076
Nettoskuld vid periodens utgång 14 481 14 570 13 387 12 208 12 208 12 499 13 860 12 769 12 240 12 240
Nettoskuldsättning / Eget kapital 1,36 1,35 1,20 1,09 1,09 1,03 1,07 0,94 0,85 0,85
 
  kv1 kv2 kv3 kv4 kv1 kv2 kv3 kv4  
NETTOSKULD 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005
Långfristiga räntebärande fordringar –57 –34 –35 –31 –37 –40 –36 –62
Kortfristiga räntebärande placeringar –263 –160 –232 –230 –171 –249 –147 –104
Kassa och bank –859 –1 062 –878 –831 –896 –881 –945 –916
Pensionsförpliktelser 1 954 1 946 1 782 1 677 1 739 1 860 1 601 1 634
Långfristiga räntebärande skulder 9 032 8 980 8 861 6 029 6 138 8 068 7 908 3 726
Kortfristiga räntebärande skulder 4 674 4 900 3 889 5 594 5 726 5 102 4 388 7 963
Totalt 14 481 14 570 13 387 12 208 12 499 13 860 12 769 12 240  
1 Exklusive strukturbetalningar.

SID 97

  kv 1 kv 2 kv 3 kv 4   kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv 4
SYSSELSATT KAPITAL OCH FINANSIERING 2004 2004 2004 2004   2005 2005 2005 2005 2004
Sysselsatt kapital 25 159 25 350 24 577 23 461   24 675 26 759 26 292 26 653  
– varav goodwill 14 611 14 644 14 382 13 917   14 562 15 631 15 519 15 716  
Nettoskuld 14 481 14 570 13 387 12 208   12 499 13 860 12 769 12 240  
Minoritetsintresse 17 20 20 27   29 79 74 71  
Eget kapital (exkl minoritetsintresse) 10 661 10 760 11 169 11 226   12 147 12 820 13 449 14 342  
 
DATA PER AKTIE kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Helår kv 1 kv 2 kv 3 kv 4 Helår
SEK 2004 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005
Vinst per aktie efter skatt och före utspädning 1,51 1,62 1,68 1,60 6,42 1,52 1,79 1,93 1,89 7,13
Vinst per aktie efter skatt och utspädning 1,50 1,61 1,65 1,57 6,33 1,49 1,75 1,89 1,84 6,97
Kassaflöde per aktie efter skatt och utspädning 2,12 2,26 2,28 2,27 8,93 2,11 2,36 2,75 2,42 9,64
Eget kapital per aktie efter utspädning 31,24 33,88 34,72 34,74 34,74 36,90 38,84 40,44 42,85 42,85
 
  Mars Juni Sept Dec   Mars Juni Sept Dec  
ANTAL AKTIER 2004 2004 2004 2004   2005 2005 2005 2005  
Antal aktier före utspädning, 1000-tal 3) 365 918 365 918 365 918 365 918   365 918 365 918 365 918 365 918  
Antal aktier efter utspädning, 1000-tal 3) 370 935 371 449 373 889 375 103   378 718 378 718 378 718 378 718  
3 Ackumulerat vägt genomsnitt.
Nyckeltalsdefinitioner
Organisk tillväxt
Förändring av omsättning i jämförbara enheter efter justering för förvärv och valutakurseffekter.
 
Bruttomarginal (EBITDA)
Rörelseresultat före avskrivningar i förhållande till omsättning.
 
Rörelsemarginal (EBIT)
Rörelseresultat i förhållande till omsättning.
 
Vinstmarginal (EBT)
Resultatet före skatt i förhållande till omsättning.
 
Operativt kassaflöde
Se uppställningen av operativt kassaflöde för ingående delar.
 
Nettoinvesteringar
Investeringar i anläggningstillgångar reducerat med försäljning av anläggningstillgångar.
 
Avskrivningar
Avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar.
 
Nettoskuldsättning
Räntebärande skulder minskat med räntebärande placeringar.
 
Sysselsatt kapital
Balansomslutning minskad med räntebärande tillgångar och icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatteskuld.
 
Soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
 
Räntetäckningsgrad
Resultat före skatt plus räntenetto dividerat med räntenetto.
 
Avkastning på eget kapital
Årets resultat exklusive minoritetsintressen plus räntekostnader efter skatt avseende konvertibelt förlagslån i förhållande till genomsnittligt eget kapital (exklusive minoritetsintresse) efter utspädning.
 
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat före skatt ökat med räntenetto i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.
 
Vinst per aktie efter skatt och före utspädning
Årets resultat exklusive minoritetsintressen i förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier före utspädning.
 
Vinst per aktie efter skatt och utspädning
Årets resultat exklusive minoritetsintressen plus räntekostnader efter skatt avseende konvertibelt förlagslån i förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning.
 
Kassaflöde per aktie efter skatt och utspädning
Årets resultat plus räntekostnader efter skatt avseende konvertibelt förlagslån, plus avskrivningar, minus resultatandel i intressebolag samt justering för förändring i uppskjuten skatt i förhållande till vägt genomsnittligt antal aktier efter utspädning.
 
Eget kapital per aktie efter utspädning
Eget kapital exklusive minoritetsintressen ökat med konvertibelt förlagslån i förhållande till antal aktier efter utspädning.