Låsen är kärnan i varje säkerhetslösning
Sedan Securitas och Wärtsilä fusionerade sina låsverksamheter 1994 har ASSA ABLOY vuxit genom organisk och för-värvad tillväxt samtidigt som resultatet har förbättrats. I dag är ASSA ABLOY världens ledande låskoncern. ASSA ABLOY har under de senaste 11 åren ökat sin försäljning från 3 miljarder SEK till 27,8 miljarder SEK. I koncernen ingår idag över 150 bolag med verksamhet i fler än 40 länder.
Vision
"ASSA ABLOY ska bli det mest framgångsrika och innovativa företaget på våra marknader genom att våra lås utgör kärnan i varje säkerhetslösning. Därmed erbjuder vi trygga och säkra lösningar som ger ett tydligt mervärde för våra kunder. Våra lösningar får människor världen över att känna sig tryggare och säkrare så att de kan leva ett friare liv."
Affärsidé
"ASSA ABLOY erbjuder trygga och användarvänliga säkerhetslösningar som är väldesignade, bekväma och kostnadseffektiva. Genom kundanpassning och innovation ger våra lösningar ett tydligt mervärde för företag och människor på arbetet, i hemmet och på fritiden."
Ekonomiskt mål
Det främsta ekonomiska målet för ASSA ABLOY är att avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) ska överstiga 20 procent. Under förvärvsfasen av strategin har en ansenlig goodwillpost adderats, vilket har reducerat avkastningen på sysselsatt kapital. Målsättningen är att senast 2008 nå det ekonomiska målet.
  • Omsättningen ska öka organiskt i genomsnitt med cirka 5 procent per år över en konjunkturcykel.
  • EBIT marginalen ska förbättras till 16–17 procent. Detta uppnås i första hand genom att utnyttja synergier inom koncernen.
  • Den positiva, långsiktiga trenden för ASSA ABLOYs operativa kassaflöde ska upprätthållas.
  • Sysselsatt kapital ska bibehållas på nuvarande absoluta nivå, vilket leder till en relativ förbättring med hänsyn till den organiska tillväxten. Åtgärder för att specialisera produktionen minskar kapital bundet i lager. Investeringar kan behållas på dagens nivå under löpande avskrivningar, mot bakgrund av möjligheterna att utnyttja den nuvarande produktionskapaciteten bättre.
Den nya koncernchefen har initierat en översyn av framtida strukturåtgärder. Resultatet av denna översyn kan komma att påverka det långsiktiga ekonomiska målet.
Organisk tillväxt, %
* 2003 uppgick den organiska tillväxten till 0 procent.
Strategi
ASSA ABLOY har under lång tid arbetat efter en strategimodell som bygger på tre faser:
1. Global plattform. Skapa en global närvaro och stegvis tillföra nya specialområden.
2. Utnyttja synergier och utveckla koncernens styrka.
3. Kundvärde. Öka den organiska tillväxten genom att skapa värde för kunderna.
Utvecklad affärsstrategi
För att ASSA ABLOY ska uppfylla koncernens vision, affärsidé och ekonomiska mål har strategin utvecklats. Den utvecklade affärsstrategin bygger på tre övergripande teman som har delats in i sju huvudaktiviteter. Arbetet med den utvecklade strategin har fortgått sedan introduktionen 2004.
Tema 1. Öka tillväxten inom kärnverksamheten
1. Leda specifikationsmarknaden
ASSA ABLOYs mål är att stärka koncernens samarbete med arkitekter och säkerhetskonsulter. Dessa spelar en viktig roll för val av säkerhetslösningar vid nybyggnation. Större kontors- och fabriksbyggnader har idag mycket komplexa säkerhetskrav och genom att hjälpa arkitekterna att specificera säkerhetslösningarna bidrar ASSA ABLOY till säkrare byggnader. Under 2005 har arbetet med projektspecifikationer för säkerhetslösningar stärkts och antalet specifikationer har utvecklats väl, framförallt på marknaden i USA.
2. Utveckla distributionskanalerna
Mer än 90 procent av ASSA ABLOYs försäljning sker genom lokal och fragmenterad distribution. Koncernens mål är att utveckla och stärka samarbetet med befintlig och ny distribution genom utbildning, säljsupport samt förbättrad logistik och administration. ASSA ABLOY arbetar samtidigt med att förenkla slutanvändarnas val av säkerhetsprodukter för olika användningsområden. Under 2005 har samordning av marknads- och säljstyrkor under huvudvarumärket ASSA ABLOY påbörjats.
3. Utveckla OEM-marknaden för dörrar och fönster
På många geografiska marknader har ASSA ABLOY en begränsad försäljning till dörr- och fönstertillverkare (OEM; Original Equipment Manufacturer). Koncernens mål är att förbättra ASSA ABLOYs förmåga att tillmötesgå dessa kunders specifika krav. Under 2005 har ASSA ABLOY stärkt ställningen inom lokala OEM-marknader genom att aktivt arbeta tillsammans med kunderna i deras produktutveckling.
Tema 2. Expandera på nya marknader och segment
4. Ta tillvara och utveckla konsumentmarknaden
Konsumentsegmentet inom säkerhetsmarknaden är i dag fragmenterat och konsumenterna efterfrågar många olika säkerhetslösningar. ASSA ABLOYs mål är att öka koncernens närvaro inom konsumentsegmentet via olika kanaler och skapa en ny konsumentkategori – hemsäkerhet. ASSA ABLOY ska erbjuda relevanta produkter och tjänster som gör det möjligt för konsumenten att skapa en tryggare och säkrare vardag. Yale positioneras för närvarande som ASSA ABLOYs globala konsumentmärke. Yale Security Point-butiker är ett franschisekoncept som ASSA ABLOY har lanserat under året.
rörelsemarginal (EBIT), %1
Operativt kassaflöde/EBIT 1
Rörelsens nettoinvesteringar/
avskrivningar
1
1 1996–2003 har ej justerats för IFRS dock har goodwillavskrivningar exkluderats.