Tillväxt genom produktutveckling
ASSA ABLOY har den största installerade basen av lås och låssystem globalt. Dessa produkter är anpassade till världens olika krav och låsstandarder. ASSA ABLOYs innovationsnivå återspeglas av de många patent koncernbolagen äger. Mekaniska produkter står fortfarande för den största delen av patenten även om det snabbast växande området är elektromekaniska produkter. Nya och innovativa produkter är den enskilt viktigaste källan till organisk tillväxt och en fokuserad produktutveckling är en viktig framgångsfaktor.
Kompletta säkerhetslösningar viktigt för försäljningen
ASSA ABLOY arbetar kontinuerligt med att utveckla sina produkter för att tillgodose slutanvändarens krav på säkerhet, trygghet, användarvänlighet och design. För att kunna möta kundernas krav bättre, utvecklar koncernen kompletta säkerhetslösningar för olika kundsegment. Säkerhetslösningarna inkluderar mekaniska och elektromekaniska produkter som även förenklar installation och eftermarknadsservice. De kompletta säkerhetslösningarna blir allt viktigare för koncernens omsättning och resultat.
Shared Technologies
Användandet av elektromekanik i dörrar ökar snabbt och därmed blir behovet av att integrera säkerhetslösningarna i passagekontrollsystem allt större. ASSA ABLOY har därför skapat en organisation, Shared Technologies, med ansvar för standardiseringen av elektronik inom koncernen. Målet är att standardiseringen ska ge lägre utvecklingskostnader och en förkortad utvecklingstid för nya produkter. Ett av områdena är elektroniska cylindrar där koncernens produktprogram Cliq ingår. Ett annat område är Hi-O (Highly Intelligent Operation), en plattform för intelligent kommunikation mellan dörrmiljöns olika komponenter.
Design som framgångsfaktor
Inom alla produktgrupper har design blivit en allt viktigare faktor för försäljningen. Att ge större valmöjligheter beträffande färg, form och ytbehandling uppskattas och ökar värdet för kunderna. ASSA ABLOY arbetar aktivt med att integrera design som en viktig del i produktutvecklingen. På flera marknader inom koncernen har satsningar gjorts för att utveckla designade produkter tillsammans med formgivare och inredningsarkitekter. Sådana produkter tenderar att få större attraktionskraft hos arkitekter och specifikatörer. Efterfrågan på dessa produkter ökar stadigt.
Koncernen har lanserat Hi-O (Highly Intelligent Operation) ett nytt produktprogram för elektromekaniska dörrar och dörrkarmar med en förberedd kabeldragning inklusive kontakter som är klara för att kopplas in i låsenheten. De nya produkterna förenklar därmed installationen. Dörrarna och dörrkarmarna kan även uppgraderas och i efterhand förses med elektromekaniska lås.
Mekaniska produkter
Mekaniska produkter står fortfarande för mer än hälften av ASSA ABLOYs globala försäljning. I mekaniska lås ingår två grundläggande beståndsdelar: identifiering (nyckeln) och blockeringsmekanismen (låset). Det finns fortsatt en stor marknad för dessa produkter och det finns en god funktionalitet som täcker många säkerhetsbehov till en rimlig kostnad. Exempel på traditionella mekaniska produkter är dörrlås, hänglås, handtag och dörrstängare.
Ökat säkerhetsbehov
Det finns en tydlig trend mot högre säkerhetsnivåer inom mekaniska produkter. I många av de utvecklingsländer där levnadsstandarden stiger, till exempel i Asien, upplever fler människor ett ökat behov av säkerhet. Enklare lås av lägre kvalitet ersätts därför av moderna högsäkerhetslås. Men även i industrialiserade länder finns ett ökat behov av trygga säkerhetslösningar.
Stor bas av installerade lås
ASSA ABLOY har en stor bas av redan installerade lås vilket skapar betydande möjligheter för uppgraderingar av produkterna och en solid grund för den viktiga eftermarknaden. En viktig del av strategin är att tillhandahålla produkter som passar in i befintlig måttstandard, som bättre tillgodoser ökade säkerhetskrav och förenklar installationen.
Modulära plattformar
Många av ASSA ABLOYs mekaniska produkter består av liknande byggblock och det finns därför en stor potential att utnyttja skalfördelarna. Genom att effektivisera produktutvecklingen och basera produkterna på modulära plattformar kan koncernbolagen använda gemensamma komponenter med bibehållen produktvariation.
En av fördelarna med att använda modulära plattformar är skalfördelar i materialinköp. Samtidigt får förbättringar och uppdateringar snabbt genomslag i hela produktprogrammet och produkterna anpassas i takt med att kundernas krav och behov förändras.
Evolution
Låshusserien Evolution är ett exempel på modularisering både inom produktutveckling och inom produktion. Modulerna i låshusserien möjliggör nya funktioner i produkterna, samtidigt som bolaget kan dra nytta av och vidareutveckla befintliga komponenter. Vid en jämförelse med bolagets föregående låshusserie ger Evolution ett bättre produktprogram med 60 procent färre antal komponenter.