Ersättning till ledningen
Ersättning till koncernledningen utgörs av grundlön, rörlig lön, övriga förmåner och pension.
För VD baseras den rörliga lönen dels på förbättring av vinst per aktie jämfört med föregående år (75 procent) dels på organisk tillväxt (25 procent). Den rörliga lönen är maximerad till tre fjärdedelar av grundlönen.
För övriga medlemmar av koncernledningen utgår rörlig lön i huvudsak på grundval av förbättringar i rörelseresultat, avseende respektive ansvarsområde, jämfört med föregående år (50 procent). Den rörliga lönen baseras vidare på organisk tillväxt (25 procent) och personliga mål (25 procent). Den rörliga lönen är i denna del maximerad till två tredjedelar av grundlönen.
Övriga medlemmar av koncernledningen har därutöver möjlighet att erhålla rörlig lön baserad på förbättringar av vinst per aktie (67 procent) och organisk tillväxt (33 procent). Maximalt belopp, 2 MSEK per person, utgår om vinst per aktie ökar med 15 procent jämfört med föregående år och den organiska tillväxten uppgår till 9 procent. En tredjedel av denna rörliga lön utbetalas följande år, medan två tredjedelar hålls inne under ett respektive två år och växer med en avkastning motsvarande koncernens avkastning på sysselsatt kapital. Utbetalning av resterande två tredjedelar sker endast under förutsättning att, vid respektive periods utgång, befattningshavaren inte på eget initiativ har lämnat sin befattning eller har avskedats på grund av avtalsbrott.
Grundtryggheten i pensionsarrangemangen för VD samt vissa medlemmar av koncernledningen utgörs av anslutning till ITP-planen eller motsvarande. Utöver detta har VD samt vissa övriga ledande befattningshavare rätt att avgå med pension tidigast från den tidpunkt då den anställde fyller 60 år. ASSA ABLOY erlägger premie för pension till VD om 35 procent av grundlönen och till vissa medlemmar av koncernledningen om cirka 60 procent av grundlönen. Förutsatt uppfyllandet av vissa antaganden om avkastning på pensionskapitalet innebär detta att pension utgår med cirka 65 procent av den vid pensioneringen gällande grundlönen mellan 60 och 65 år och med cirka 50 procent därav från 65 år och livsvarigt.
För VD har avtalats om avgångsvederlag uppgående till 100 procent av grundlönen i 24 månader. Vederlaget utgår endast vid uppsägning från företagets sida. För övriga personer i koncernledningen gäller en uppsägningstid om sex månader, därutöver utgår avgångsvederlag med 100 procent av grundlönen i maximalt 12 månader vilket reduceras med tillkommande tjänsteinkomster.
Bo Dankis har under året avslutat sin anställning som VD och koncernchef i ASSA ABLOY. Till denne utgår avtalsenligt avgångsvederlag uppgående till 100 procent av grundlönen i 24 månader. Under denna tidsperiod erlägger även bolaget premie för pension om cirka 60 procent av grundlönen.
Extern revision
På ordinarie bolagsstämma 2002 valdes PricewaterhouseCoopers till bolagets externa revisorer för en fyraårsperiod fram till ordinarie bolagsstämma 2006. Huvudansvarig revisor under perioden i fråga har varit auktoriserade revisor Anders Lundin.
PricewaterhouseCoopers har varit koncernens huvudrevisorer sedan koncernens bildande 1994 och Anders Lundin har varit vald revisor eller huvudansvarig för revisionen sedan 1999. Anders Lundin (född 1956) har vid sidan av ASSA ABLOY även revisionsuppdrag i följande företag: Electrolux, Axis, Bong Ljungdahl, Industrivärden, AarhusKarlshamn och SäkI.
PricewaterhouseCoopers avger revisionsberättelse avseende ASSA ABLOY AB, koncernen och en övervägande majoritet av dotterbolagen runt om i världen. Revisionen av ASSA ABLOY AB omfattar även styrelsens och VDs förvaltning.
Bolagets revisor deltar vid samtliga möten i revisionsutskottet samt på styrelsens möte i februari där han rapporterar sina observationer och rekommendationer från årets koncernrevision.
Den externa revisionen är utförd i enlighet med god revisionssed i Sverige. Revisionen av årsredovisningshandlingar för legala enheter utanför Sverige sker i enlighet med lagstadgade krav och andra tillämpliga regler i respektive land samt i enlighet med god revisionssed enligt International Federation of Accountants (IFAC) med avgivande av revisionsberättelse för de legala enheterna. För information om arvoden till revisorer under 2005, se not 3.
Ersättningar och övriga förmåner till koncernledningen 2005
      Pensions- Övriga Sociala  
TSEK Grundlön Rörlig lön kostnader förmåner kostnader Summa
Bo Dankis 6 250 2 195 3 950 80 3 500 15 975
Johan Molin 583 187* 15 230 1 015
Övriga i koncernledningen (6 st) 21 000 11 000 7 700 1 500 5 500 46 700
Totalt 27 833 13 195 11 837 1 595 9 230 63 690
* Som en del i anställningsavtalet har Johan Molin erhållit ett engångsbelopp avseende pension om 5 MSEK från bolaget.
Svensk kod för bolagsstyrning
ASSA ABLOY tillämpar svensk kod för bolagsstyrning som sedan den 1 juli 2005 ingår som en del av Stockholmsbörsens regelverk.
Koden, som bygger på självreglering enligt principen "följ eller förklara", behandlar primärt bolagsstämmans, styrelsens och företagsledningens organisation och arbetsformer samt samspelet mellan dessa organ. Detta inkluderar bland annat regler om tillsättande av styrelse och revisor, styrelsens ansvar för intern kontroll, process för fastställande av ersättning till företagsledningen samt information om bolagsstyrning.
Avvikelser från koden
ASSA ABLOY har valt att avvika från följande bestämmelser i koden:
Kodbestämmelse 2.1.2
Majoriteten av valberedningens ledamöter ska inte vara styrelseledamöter. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska inte vara valberedningens ordförande.
Förklaring till avvikelse: De ägare som för närvarande representeras i valberedningen anser att det är väsentligt för ett effektivt kontinuerligt pågående nomineringsarbete att antalet ledamöter i valberedningen är begränsat. Samtidigt måste de två huvudägarna vara representerade. Detta leder till lika antal styrelseledamöter och externa ledamöter i valberedningen. En majoritet av externa ledamöter hade krävt fem ledamöter vilket anses vara för många. Ovan angivna ägare anser det vidare naturligt att representanten från den röstmässigt största ägaren är ordförande i valberedningen.
Kodbestämmelse 3.6.2
Styrelsen och VD ska omedelbart före underskrift av årsredovisningen lämna en försäkran med innebörd att, såvitt de känner till, årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för aktiemarknadsbolag, att lämnade uppgifter stämmer med de faktiska förhållandena samt att ingenting av väsentlig betydelse är utelämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats i årsredovisningen.
Förklaring till avvikelse: Styrelsen anser att ansvarsfrågor regleras uttömmande i aktiebolagslagen och att en särskild försäkran enligt kodens förslag vore överflödig.
Kodbestämmelse 3.7.2
Styrelsen ska årligen avge en rapport över hur den interna kontrollen till den del den avser den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den har fungerat under det senaste räkenskapsåret. Rapporten ska granskas av bolagets revisor.
Förklaring till avvikelse: Styrelsen anser att intern kontroll är en integrerad del av bolagsstyrningen. Något särskilt uttalande från styrelsen angående hur väl den interna kontrollen fungerat under räkenskapsåret avges inte1. Att det ej heller krävs någon särskild revisorsgranskning gör att det sammantaget inte finns anledning att avge en separat rapport om intern kontroll. ASSA ABLOY har istället inkluderat sin beskrivning av intern kontroll i Bolagsstyrningsrapporten.
Kodbestämmelse 4.2.2
Styrelsen ska på ordinarie bolagsstämma presentera förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen för godkännande av stämman. Förslaget ska återfinnas på bolagets hemsida i anslutning till att kallelsen till stämman utfärdas.
Förklaring till avvikelse: De inom ASSA ABLOY tillämpade principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen presenteras på bolagsstämman och på hemsidan. Enligt Aktiebolagslagen åligger det styrelsen att löpande fatta beslut i dessa frågor. Styrelsen anser inte att styrelsen ska fråntas detta ansvar.
Övriga bestämmelser i koden
I övriga avseenden bedöms ASSA ABLOY vid utgången av 2005 uppfylla kodens bestämmelser, dock med beaktande av att vissa av bestämmelserna kommer att tillämpas för första gången i samband med bolagsstämman 2006.
1 I enlighet med det uttalande som offentliggjordes 2005-12-15 från Kollegiet för bolagsstyrning.