ASSA ABLOY är organiserat i tre geografiska divisioner och en produktdivision. De geografiska divisionerna, EMEA (Europa, Mellanöstern och Afrika), Americas (Nord- och Sydamerika) och Asia-Pacific (Asien, Australien och Nya Zeeland), består av ett antal lokala låsbolag som i huvudsak är verksamma på en lokal marknad. Produktdivisionen Global Technologies omfattar ASSA ABLOY Entrance Systems, ASSA ABLOY Hospitality, ASSA ABLOY Identification Technology samt ASSA ABLOY HID vilka samtliga verkar på en global marknad. I tabellen redovisas koncerngemensamma funktioner i kolumnen Övrigt.
Från och med den 1 januari 2006 utgör ASSA ABLOY Entrance Systems en egen division.
EMEA
Omsättningen uppgick till 1 255 MEUR (1 210) med en organisk tillväxt om 3 procent. Rörelseresultatet uppgick till 184 MEUR (174) med en rörelsemarginal (EBIT) om 14,7 procent (14,4). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 16,6 procent (16,3). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 205 MEUR (201).
EMEA har haft en stabil utveckling för helåret med god försäljningsutveckling i främst Skandinavien och England. Tillväxtmarknader i Östeuropa, Mellanöstern och Afrika fortsätter att utvecklas positivt. Övriga europeiska marknader visar samlat en stabil försäljning. Vidtagna strukturåtgärder i divisionen har påverkat resultatet positivt men motverkas av ökade säljkostnader.
Americas
Omsättningen uppgick till 1 182 MUSD (1 129) med en organisk tillväxt om 5 procent. Rörelseresultatet uppgick till 217 MUSD (199) med en rörelsemarginal (EBIT) om 18,3 procent (17,6). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 19,6 procent (18,2). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 236 MUSD (192).
Americas goda utveckling är hänförlig till en något förbättrad efterfrågan i USA bland annat på det viktiga kommersiella området. Architectural Hardware Group, som representerar cirka 40 procent av Americas, visade en förbättrad försäljningstrend och fortsatte att förbättra lönsamheten. Door Group har visat stark tillväxt vilket till stor del är hänförligt till prishöjningar föranledda av kostnadsökningar avseende stål. Residential Group visade stark tillväxt och lönsamhet. Övriga delar visar svagare utveckling.
              Global          
  EMEA1) Americas2) Asia Pacific3) technologies4) Övrigt Totalt  
  MEUR MUSD MAUD MSEK MSEK MSEK
Lokal valuta 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
Omsättning, externt 1 225 1 179 1 177 1 125 356 320 5 638 4 811 27 802 25 526
Omsättning, internt 30 31 5 4 33 23 122 100 –622 –533    
Omsättning 1 255 1 210 1 182 1 129 389 343 5 760 4 911 –622 –533 27 802 25 526
Organisk tillväxt 3% 3% 5% 6% 2% 7% 10% 5% 5% 5%
 
Resultatandel i intressebolag 0 0 1 1 0 8 8
 
Rörelseresultat (EBIT) 184 174 217 199 43 52 811 632 –300 –269 4 078 3 683
Rörelsemarginal (EBIT) 14,7% 14,4% 18,3% 17,6% 11,1% 15,1% 14,1% 12,9% 14,7% 14,4%
 
Finansnetto –522 –484
Inkomstskatt –943 –843
Årets resultat 2 613 2 356
 
Sysselsatt kapital 1 077 1 046 1 098 1 104 340 324 6 180 5 322 –389 –268 26 653 23 461
– varav goodwill 499 495 664 654 171 159 4 736 4 313 15 716 13 917
Avkastning på sysselsatt kapital 16,6% 16,3% 19,6% 18,2% 12,9% 16,8% 14,1% 11,8% 15,9% 15,3%
 
Tillgångar 1 417 1 424 1 341 1 264 417 388 9 104 6 431 –1 862 475 33 692 30 117
– varav andelar i intressebolag 4 4 0 0 0 37 36
Skulder 340 376 243 160 77 64 2 924 1 108 10 767 12 977 19 279 18 864
 
Rörelseresultat (EBIT) 184 174 217 199 43 52 811 632 –300 –269 4 078 3 683
Avskrivningar 54 58 31 31 12 12 78 95 9 10 882 923
Investeringar i anläggningstillgångar –42 –49 –17 –36 –20 –13 –187 –104 –57 –24 –871 –894
Försäljning av anläggningstillgångar 6 12 2 9 13 8 46 26 20 16 204 244
Förändring av rörelsekapital 3 6 3 –11 –2 –8 –100 3 –52 53 –110 –12
Kassaflöde 5) 205 201 236 192 46 51 648 652 4 183 3 944
Ej kassaflödespåverkande poster –26 –16 –26 –16
Erlagd och erhållen ränta –455 –489 –455 –489
Operativt kassaflöde 5) 3 702 3 439
 
Förvärv av bolagsandelar –3 –78 –27 –18 –195 –62 –1 –13 –384 –917
Avyttringar av bolagsandelar 8 62
Medelantal anställda 12 405 12 774 9 251 9 767 4 352 3 629 3 481 2 925 89 65 29 578 29 160
1 Europa, Mellanöstern och Afrika.
2 Nord- och Sydamerika.
3 Asien, Australien och Nya Zeeland.
4 ASSA ABLOY Entrance Systems, ASSA ABLOY Hospitality, ASSA ABLOY Identification Technology och ASSA ABLOY HID.
5 Exklusive strukturbetalningar.
Asia Pacific
Omsättningen uppgick till 389 MAUD (343) med 2 procent organisk tillväxt. Rörelseresultatet uppgick till 43 MAUD (52) med en rörelsemarginal (EBIT) om 11,1 procent (15,1). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 12,9 procent (16,8). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 46 MAUD (51).
Australien har under året visat en god utveckling i det kommersiella segmentet medan utvecklingen inom bostadssegmentet i Australien och Nya Zeeland tynger hela divisionen. Divisionens marginal har påverkats negativt främst av omstruktureringskostnader samt utspädning från förvärvade enheter. Försäljningen i Asien har varit god. Förvärven av BEST Metaline i Sydkorea och Wangli i Kina stärker divisionens position på dessa viktiga tillväxtmarknader.
Global Technologies
Omsättningen uppgick till 5 760 MSEK (4 911) med en organisk tillväxt om 10 procent. Rörelseresultatet uppgick till 811 MSEK (632) med en rörelsemarginal (EBIT) om 14,1 procent (12,9). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 14,1 procent (11,8). Det operativa kassaflödet före betald ränta uppgick till 648 MSEK (652).
Global Technologies utvecklas väl med stark tillväxt och marginalutveckling.
ASSA ABLOY Entrance systems har haft en god försäljningstillväxt under året, främst avseende service, vilket lett till en förbättrad marknadsposition både i Europa och USA.
Marknaden för ASSA ABLOY Hospitality har utvecklats positivt under året. Lönsamheten har förbättrats i takt med ökad försäljning och att löpande strukturåtgärder genomförs.
ASSA ABLOY Identification Technology (ITG) visar en stark försäljningstillväxt för olika produktapplikationer baserade på RFID-teknologi.
ASSA ABLOY HID har utvecklats positivt framför allt i Nordamerika med stark tillväxt och höga marginaler.
                Global        
  EMEA1) Americas2) Asia Pacific3) technologies4) Övrigt Totalt  
MSEK 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
Omsättning, externt 11 369 10 747 8 775 8 242 2 019 1 726 5 638 4 811     27 802 25 526
Omsättning, internt 280 284 31 28 190 121 122 100 –622 –533    
Omsättning 11 649 11 031 8 806 8 270 2 209 1 847 5 760 4 911 –622 –533 27 802 25 526
Organisk tillväxt 3% 3% 5% 6% 2% 7% 10% 5%     5% 5%
 
Resultatandel i intressebolag 4 4 4 4 0 8 8
 
Rörelseresultat (EBIT) 1 707 1 586 1 615 1 456 245 278 811 632 –300 –269 4 078 3 683
Rörelsemarginal (EBIT) 14,7% 14,4% 18,3% 17,6% 11,1% 15,1% 14,1% 12,9%     14,7% 14,4%
 
Finansnetto   –522 –484
Inkomstskatt   –943 –843
Årets resultat 2 613 2 356
 
Sysselsatt kapital 10 151 9 433 8 726 7 303 1 985 1 671 6 180 5 322 –389 –268 26 653 23 461
– varav goodwill 4 709 4 462 5 276 4 324 995 818 4 736 4 313 15 716 13 917
Avkastning på sysselsatt kapital 16,6% 16,3% 19,6% 18,2% 12,9% 16,8% 14,1% 11,8%     15,9% 15,3%
 
Tillgångar 13 360 12 850 10 657 8 360 2 432 2 001 9 104 6 431 –1 862 475 33 692 30 117
– varav andelar i intressebolag 34 33 2 2 1 37 36
Skulder 3 209 3 393 1 931 1 055 447 331 2 924 1 108 10 767 12 977 19 279 18 864
 
Rörelseresultat (EBIT) 1 707 1 586 1 615 1 456 245 278 811 632 –300 –269 4 078 3 683
Avskrivningar 499 529 230 227 66 62 78 95 9 10 882 923
Investeringar i anläggningstillgångar –390 –436 –126 –263 –111 –67 –187 –104 –57 –24 –871 –894
Försäljning av anläggningstillgångar 55 96 12 68 71 38 46 26 20 16 204 244
Förändring av rörelsekapitalet 30 51 24 –76 –12 –43 –100 3 –52 53 –110 –12
Kassaflöde 5) 1 901 1 826 1 755 1 412 259 268 648 652     4 183 3 944
Ej kassaflödespåverkande poster –26 –16 –26 –16
Erlagd och erhållen ränta –455 –489 –455 –489
Operativt kassaflöde 5) 3 702 3 439
 
Förvärv av bolagsandelar –30 –707 –158 –135 –195 –62 –1 –13 –384 –917
Avyttringar av bolagsandelar 62 62
Medelantal anställda 12 405 12 774 9 251 9 767 4 352 3 629 3 481 2 925 89 65 29 578 29 160
1 Europa, Mellanöstern och Afrika.
2 Nord- och Sydamerika.
3 Asien, Australien och Nya Zeeland.
4 ASSA ABLOY Entrance Systems, ASSA ABLOY Hospitality, ASSA ABLOY Identification Technology och ASSA ABLOY HID.
5 Exklusive strukturbetalningar.