• Operativt kassaflöde uppgick till 3 702 MSEK (3 439).
 • Nettoinvesteringarna uppgick till 667 MSEK (650).
 • Operativt kassaflöde
  MSEK 2005 2004
  Rörelseresultat (EBIT) 4 078 3 683
  Avskrivningar 882 923
  Rörelsens nettoinvesteringar –667 –650
  Förändring av rörelsekapital –110 –12
  Erlagd och erhållen ränta –455 –489
  Ej kassaflödespåverkande poster –26 –16
  Operativt kassaflöde 3 702 3 439
  Operativt kassaflöde / Resultat före skatt 1,04 1,08
  Koncernens operativa kassaflöde uppgick till 3 702 MSEK (3 439) vilket motsvarar 104 procent (108) av resultat före skatt.
  Moderbolagets kassaflöde uppgick till 829 MSEK (–648).
  Rörelsens nettoinvesteringar
  Direkta nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 667 MSEK (650), vilket motsvarar 76 procent (70) av avskrivningarna på materiella och immateriella anläggningstillgångar belöpande på räkenskapsåret. Den låga investeringsnivån förklaras främst av koncernens långsiktiga arbete med att optimera investeringar.
  Förändring av rörelsekapitalet
  MSEK 2005 2004
  Varulager –108 –79
  Kundfordringar –95 –135
  Leverantörsskulder 215 95
  Övrigt rörelsekapital –122 107
  Förändring av rörelsekapital –110 –12
  Arbetet med att reducera koncernens genomsnittliga genomloppstider i varulager fortsätter. Stigande materialpriser och ökade volymer har under året medfört en högre kapitalbindning i varulager vilket belastar kassaflödet med –108 MSEK (–79). Varulagrets genomloppstid uppgick till 108 dagar (109). Den ökade bindningen i kundfordringar är främst hänförlig till den starkare försäljningen.
  Sambandet mellan kassaflöde från löpande verksamhet och operativt kassaflöde
  MSEK 2005 2004
  Kassaflöde från löpande verksamhet 3 450 3 339
  Investeringar i/försäljningar av materiella    
  anläggningstillgångar –667 –650
  Återläggning av betald skatt 919 750
  Operativt kassaflöde 3 702 3 439
  Investeringar i dotterbolag
  Total köpeskilling för investeringar i dotterbolag uppgick till 422 MSEK (804). Förvärvad nettoskuld uppgick till –10 MSEK (–30). Årets förvärv har finansierats genom internt genererat kassaflöde.
  Nettoskuldens förändring
  Nettoskulden har reducerats av det starka operativa kassaflödet och ökats i motsvarande mån av ändrade valutakurser, utdelning till aktieägarna samt förvärv.
  MSEK 2005 2004
  Nettoskuld vid årets början 12 208 13 454
  IFRS-justering (IAS 39) 77
  Operativt kassaflöde –3 702 –3 439
  Strukturbetalningar 298 321
  Betald skatt 919 750
  Förvärv 413 929
  Utdelning 951 457
  Omräkningsdifferens 1 076 –264
  Nettoskuld vid årets slut 12 240 12 208
      KONCERNEN     MODERBOLAGET  
      MEUR1) MSEK MSEK   MEUR1) MSEK MSEK
    Not 2005 2005 2004 Not 2005 2005 2004
  LÖPANDE VERKSAMHET
  Rörelseresultat   440 4 078 3 683   45 415 249
  Avskrivningar 8 95 882 923 8 1 6 3
  Övriga ej kassaflödespåverkande poster 37 –3 –26 –16  
  Kassaflöde före räntor och skatt   532 4 934 4 590   46 421 252
   
  Erlagd och erhållen ränta 37 –49 –455 –489   2 18 –187
  Erhållen utdelning     1 487 13 802 3 322
  Betald inkomstskatt   –99 –919 –750   –1
  Kassaflöde före förändring av rörelsekapital   384 3 560 3 351   1 536 14 240 3 387
   
  Förändring av rörelsekapital 37 –12 –110 –12   –15 –133 91
  Kassaflöde från löpande verksamhet   372 3 450 3 339   1 520 14 107 3 478
   
  INVESTERINGSVERKSAMHET
  Investeringar i materiella och immateriella                
  anläggningstillgångar 37 –87 –805 –842   –5 –45 –8
  Försäljningar av materiella och immateriella                
  anläggningstillgångar 37 15 138 192   2 18 1
  Investeringar i dotterbolag 37 –41 –384 –904   –15 –142 –14 456
  Nedsättning av eget kapital i dotterbolag     8 348
  Försäljning av aktier i dotterbolag   62   24 222 4 996
  Investeringar i intressebolag 37 0 2  
  Övriga investeringar 37 0 –3 –13   –5
  Kassaflöde från investeringsverksamhet   –113 –1 052 –1 505   6 53 –1 124
   
  FINANSIERINGSVERKSAMHET
  Utdelning   –104 –951 –457   –102 –951 –457
  Upptagna lån och amortering av lån netto   –147 –1 374 –1 277   –1 335 –12 380 –2 545
  Kassaflöde från finansieringsverksamhet   –251 –2 325 –1 734   –1 437 –13 331 –3 002
  ÅRETS KASSAFLÖDE   8 73 100   88 829 –648
   
  LIKVIDA MEDEL 2)
  Likvida medel vid årets början 24 108 1 017 880 24 0 4 652
  Årets kassaflöde   8 73 100   88 829 –648
  Omräkningsdifferens i likvida medel   –14 –132 37  
  Likvida medel vid årets slut 24 102 958 1 017 24 88 833 4
  1 Genomsnittlig kurs EUR/SEK = 9,28.
  2 Balansdagskurs EUR/SEK = 9,43.
  Kurserna har använts vid omräkning från SEK till EUR ovan.