Övrigt        
KONCERNEN   Aktie- tillskjutet Balanserade Minoritets-  
MSEK Not kapital kapital Reserver vinstmedel intresse Summa
Ingående balans 2004-01-01 27 366 8 905 0 560 16 9 847
Årets omräkningsdifferens 28 –479 –2 –481
 
Transaktionskostnad avseende utgivande av konvertibler –18 –18
Intäkter/kostnader redovisade direkt mot eget kapital –18 –479 –2 –499
 
Årets resultat enligt resultaträkningen 2 349 7 2 356
Summa intäkter och kostnader –18 –479 2 349 5 1 857
 
Utdelning avseende 2003 27 –457 –457
Förvärv av andelar i dotterbolag 6 6
Utgående balans 2004-12-31 27 366 8 887 –479 2 452 27 11 253
 
Ingående balans 2005-01-01 27 366 8 887 –479 2 452 27 11 253
Effekt av ändrad redovisningsprincip, IAS 39 28 4 –81 –77
Justerad ingående balans 2005-01-01   366 8 887 –475 2 371 27 11 176
 
Årets omräkningsdifferens 1 539 3 1 542
Kassaflödessäkringar, värdeförändringar 28 –3 –3
Intäkter/kostnader redovisade direkt mot eget kapital 1 536 3 1 539
 
Årets resultat enligt resultaträkningen 2 608 5 2 613
Summa intäkter och kostnader 1 536 2 608 8 4 152
 
Utdelning avseende 2004 27 –951 –951
Förvärv av andelar i dotterbolag 36 36
Utgående balans 2005-12-31 27 366 8 887 1 061 4 028 71 14 413
          Fritt eget  
      Bundet eget kapital kapital  
MODERBOLAGET   Aktie- Reserv- Överkurs- Balanserade  
MSEK Not kapital fond fond vinstmedel Summa
Ingående balans 2004-01-01 26, 27 366 645 8 260 2 472 11 743
Årets resultat enligt resultaträkningen 3 869 3 869
Summa intäkter och kostnader 3 869 3 869
 
Utdelning avseende 2003 27 –457 –457
Utgående balans 2004-12-31   366 645 8 260 5 883 15 154
 
Ingående balans 2005-01-01   366 645 8 260 5 883 15 154
Lämnade/erhållna koncernbidrag –40 –40
Årets resultat 715 715
Summa intäkter och kostnader 675 675
 
Utdelning avseende 2004 27 –951 –951
Omföring överkursfond 8 260 –8 260
Utgående balans 2005-12-31 27 366 8 905 0 5 607 14 878
Genom sin internationella verksamhet är ASSA ABLOY exponerat för flera typer av finansiella risker.
Organisation och aktiviteter
ASSA ABLOYs finanspolicy, vilken årligen fastställs av styrelsen, utgör ett ramverk av riktlinjer och föreskrifter för hantering av finansiella risker och finansiella aktiviteter.
ASSA ABLOYs finansiella aktiviteter koordineras centralt inom dotterbolaget ASSA ABLOY Treasury S.A. i Schweiz som är koncernens internbank. Externa finansiella transaktioner utförs av internbanken som även hanterar transaktioner med valutor och räntor. Internbanken uppnår flera stordriftsfördelar vid upplåning, bindande av räntor och vid växling av valutaflöden.
Valutarisker
Valutarisker påverkar ASSA ABLOY huvudsakligen genom omräkning av sysselsatt kapital och nettoskuld, genom omräkning av resultat i utländska dotterbolag samt genom flöden av varor mellan länder.
Omräkningsexponering
Effekterna av omräkning av sysselsatt kapital begränsas av att en stor del av finansieringen sker i lokal valuta.
Kapitalstrukturen i varje land optimeras med utgångspunkt i lokal lagstiftning. När så är möjligt under dessa förutsättningar eftersträvas generellt samma skuldsättningsgrad per valuta som i koncernen som helhet för att enskilda valutors rörelser ska få begränsad effekt. Internbanken använder valutaderivat för att åstadkomma lämplig finansiering och för att eliminera valutaexponering.
I tabellen "Nettoskuld per valuta" nedan visas användningen av valutaterminskontrakt i relation till finansiering i större valutor. Terminskontrakten används för att neutralisera den exponering som uppkommer mellan nettoskuld och interna behov.
Nettoskuld per valuta (miljoner)
  Valuta- Termins- Extern
Valuta exponering kontrakt upplåning
USD 546 –9 555
EUR 278 –381 659
SEK 1 347 948 399
GBP 119 119 0
Övriga (SEK) 905 905 0
Total internbank (SEK) 11 012 11 012
 
SEK
Externa lån     366
Checkräkningskredit     272
Likvida medel     –958
Långfristiga räntebärande placeringar   –71
Pensionsförpliktelser     1 634
Upplupna finansiella poster     –15
Nettoskuld     12 240
Exponering av koncernens resultat
En generell förstärkning av den svenska kronan med 1 procent under 2006 beräknas påverka koncernens försäljning negativt med cirka 265 MSEK samt koncernens resultat negativt med cirka 20 MSEK.
Transaktionsexponering
Valutarisken i form av transaktionsexponering eller export respektive import av varor, är begränsad inom koncernen.
Från och med 2005 säkrar koncernen en korg av flöden, istället för separata flöden för att förenkla kontraktshanteringen och sänka de administrativa kostnaderna.
Prognostiserade transaktionsflöden 2006 för större valutor (import + och export –)
Valuta Valutaexponering (MSEK)
USD 372
EUR 216
CHF –254
GBP 257
Ränterisker
Förändringar i räntenivån har en direkt inverkan på ASSA ABLOYs räntenetto, men det förekommer även en indirekt inverkan på koncernens rörelseresultat genom räntenivåns påverkan på ekonomin i sin helhet.
Identifiering och hantering av koncernens ränteexponering sker inom internbanken. Räntebindningen i koncernen är i huvudsak kort. Vid årets utgång uppgick den genomsnittliga räntebindningstiden, exklusive pensionsförpliktelser, till cirka 16 månader.
Effektiv ränta per valuta 2005-12-31
Valuta Räntesats
USD 4,5%
EUR 4,4%
SEK* 5,0%
GBP 4,3%
Genomsnitt för koncernen 4,6%
* SEK inkluderar effekter från ränteswappar.
Extern finansiering och ränteswappar
I tabellen Extern finansiering/nettoskuld på sidan 64 framgår vilka lån som är förknippade med ränteswappar. Räntederivat är strukturerade för att ha löptider som matchar de underliggande skuldebreven. Internbanken swappar delar av EMTN-lånet i EUR och Private Placement-programmet i USD till rörlig ränta.
Känslighetsanalys
En höjning/sänkning av marknadsräntorna med 1 procent beräknas ge en negativ/positiv effekt i form av ökade/minskade ränteutgifter med 65 MSEK/69 MSEK för år 2006.