Ökat fokus på produktionssynergier
utmärkande för Divisionen EMEA
 • Marknaderna inom divisionen är starkt diversifierade med stora lokala skillnader.
 • EMEA består av många olika koncernbolag med god kunskap om de lokala marknaderna.
 • Inom EMEAs största marknader finns ingen tydlig gräns mellan produkter för bostadssegmentet och produkter för det kommersiella segmentet.
 • EMEA omfattar bolag i Europa, Mellanöstern och Afrika. EMEA är koncernens största division och svarar för 41 procent av den totala försäljningen. Divisionen har under året haft en organisk tillväxt på 3 procent och en EBIT-
  marginal på 14,7 procent. EMEA har 12 400 anställda, 46 produktionsenheter och 30 försäljningsbolag. Divisionen är organiserad i elva geografiska marknadsregioner. EMEAs ledning finns i Stockholm, Sverige. De största marknaderna inom divisionen är Skandinavien och
  Frankrike och de ledande bolagen är Abloy, Assa,
  Tesa och Vachette.
  Lokala skillnader
  EMEAs bolag agerar på en starkt diversifierad marknad med stora lokala skillnader. Olika traditioner i länderna i Nordeuropa, Sydeuropa, Mellanöstern och Afrika med skiftande byggnadsstandard och klimat, gör att det är många behov som ska tillgodoses. Därför kan det vara stor skillnad mellan vilka produkter som efterfrågas på respektive lokal marknad. ASSA ABLOYs styrka ligger i att koncernbolagen har en stor installerad bas av lås på varje lokal marknad vilket ger god eftermarknadsförsäljning. ASSA ABLOY har ett bra samarbete med distributörerna och god kunskap om lokala låsstandarder. Eftermarknaden står för en stor del av omsättningen inom EMEA och där fyller det lokala varumärket en viktig funktion.
  Inom EMEAs största marknader finns ingen tydlig gräns mellan produkter för bostadssegmentet och produkter för det kommersiella segmentet. Många produkter säljs idag till kunder inom båda segmenten. Ett innerdörrlås för ett kontor kan passa lika bra i ett hem. Dessa förutsättningar skiljer den europeiska marknaden från till exempel den amerikanska marknaden.
  Många koncernbolag har ett brett produktutbud för att hantera olika lokala krav och måttstandarder liksom olika dörrmaterial som trä, aluminium, stål, och glas. Ett antal av dessa produkter kan med viss anpassning användas på flera av EMEAs marknadsregioner i syfte att skapa säkrare och mer funktionella låslösningar. Det krävs dock ökade insatser på ett antal marknader för att informera och utbilda återförsäljare, kunder och andra intressenter om fördelarna med bättre säkerhetslösningar.
  Utvecklingen under året
  Det har generellt sett varit en stabil efterfrågan på ASSA ABLOYs produkter under 2005. Året började svagt med en relativt låg efterfrågan under första halvåret men försäljningen förbättrades under den andra delen av 2005. Starkast tillväxt har EMEA haft på marknaderna i Skandinavien, Östeuropa, Mellanöstern och Afrika.
  Priserna på råmaterial har fortsatt att gå upp på viktiga metaller som mässing och zink. Genom ett ökat inköpssamarbete och ökade försäljningspriser har koncernbolagen i stort kunnat kompensera för dessa kostnadsökningar.
  Under 2005 har EMEA börjat att sammanföra koncernbolagens personal inom marknad och försäljning under huvudvarumärket ASSA ABLOY.
  Handlingsprogrammet "Leverage & Growth" vars avslutande aktiviteter genomfördes under året har förbättrat ASSA ABLOYs produktionsstruktur. I allt större utsträckning införs Lean-metoder i divisionens fabriker.
  En kontinuerlig minskning av kostnadsbasen kommer att spela en stor roll för ASSA ABLOY och erfarenheterna från "Leverage & Growth" programmet är viktiga för genomförandet av fortsatta åtgärder.
  Det elektromekaniska segmentet har en allt större betydelse för ASSA ABLOY. Inom EMEA har produktsegmentet haft god tillväxt under året. Ett exempel på den positiva utvecklingen är framgången för Cliq med god försäljning framförallt i Tyskland. Den tyska marknaden kännetecknas av en relativt hög andel av stora kontorskomplex där säkerhetslösningarna bygger på så kallade huvudnyckelsystem. En av Cliqs fördelar är en förenklad nyckelhantering, där en nyckel enkelt kan tas ur systemet. Cliq klarar dessutom att hantera system med mer än 2000 cylindrar.
  Under året har det varit en fortsatt ökad konkurrens från lågkostnadsländer avseende enklare produkter främst ämnade för bostadsmarknaden. ASSA ABLOYs konkurrensfördelar inom detta segment är ett brett produktutbud med etablerade varumärken, korta leveranstider och ett väl utvecklat lokalt distributionsnät. Genom att reducera kostnaderna och att fokusera på en produktdriven kundsegmentering möter koncernbolagen den ökande konkurrensen.
  Finansiell översikt, division EMEA
    2005 2004 2005 2004
  Resultaträkning MSEK MSEK MEUR MEUR
  Omsättning, externt 11 369 10 747 1 225 1 179
  Omsättning, internt 280 284 30 31
  Omsättning 11 649 11 031 1 255 1 210
  Organisk tillväxt 3% 3% 3% 3%
  Rörelseresultat (EBIT) 1 707 1 586 184 174
  Rörelsemarginal (EBIT) 14,7% 14,4% 14,7% 14,4%

  Sysselsatt kapital
  Sysselsatt kapital 10 151 9 433 1 077 1 046
  – varav goodwill 4 709 4 462 499 495
  Avkastning på sysselsatt kapital 16,6% 16,3% 16,6% 16,3%

  Kassaflöde
  Rörelseresultat (EBIT) 1 707 1 586 184 174
  Avskrivningar 499 529 54 58
  Rörelsens nettoinvesteringar –335 –340 –36 –37
  Förändring av rörelsekapitalet 30 51 3 6
  Kassaflöde 1 1 901 1 826 205 201

  Medelantal anställda 12 405 12 774 12 405 12 774
  1 Exklusive strukturbetalningar.
  1 Exklusive strukturbetalningar.
  2 2003 har ej justerats för IFRS dock har goodwillavskrivningar exkluderats.