Ständiga förbättringar
utmärkande för DIVISIONen AMERICAS
 • Divisionen verkar inom både bostadssegmentet och det kommersiella segmentet (institutionella, industriella och kommersiella kunder). Det senare segmentet står för större delen av divisionens omsättning.
 • I USA och Kanada är produkter och kanaler för det kommersiella segmentet respektive produkter för bostadssegmentet tydligt differentierade. Dessutom är dörrar ochdörrkarmar viktiga komponenter i lösningarna som erbjuds kommersiella kunder i USA och Kanada.
 • Americas omfattar bolag i Nord- och Sydamerika. Americas är ASSA ABLOYs näst största division och står för 30 procent av den totala omsättningen. Under året hade divisionen en organisk tillväxt på 5 procent och en EBIT-marginal på 18,3 procent. Huvudkontoret ligger i New Haven, Connecticut, USA. I USA är divisionen indelad i produktgrupper och säljorganisationer och utanför USA i geografiska organisationer i Kanada, Mexiko och Sydamerika. Americas har 9 300 anställda fördelat på 24 produktionsenheter och 8 försäljningsbolag. De viktigaste bolagen i divisionen är Corbin Russwin, Curries, Emtek, Medeco, Phillips och Sargent.
  Utvecklingen under året
  Byggmarknaden för kommersiella fastigheter i USA och Kanada förblev stabil under 2005 jämfört med 2004 med hänsyn till de höjda råvarupriserna som kännetecknade byggnadsindustrin under 2005. Priset på stål och andra råmaterial ökade markant under året, vilket ledde till höjda priser på ASSA ABLOYs produkter. Trots en långsammare tillväxttakt på bostadsmarknaden i USA fortsatte försäljningen av produkter till bostadshus att öka. Den mexikanska marknaden utvecklades svagt under året, medan omsättningen på de kanadensiska och sydamerikanska marknaderna förblev stabil. Några av de viktigaste åtgärderna under 2005 var att konsolidera säljstyrkorna och kraftigt utöka resurserna för specificering på USA-marknaden.
  Tydlig skillnad mellan marknadssegmenten
  Det finns en tydlig skillnad mellan produkter avsedda för det kommersiella segmentet och produkter för bostadssegmentet på den amerikanska respektive den europeiska marknaden. Därför är få av divisionens produkter gångbara på båda marknaderna. Distributionskanalerna till de två segmenten är på liknande sett åtskilda.
  Ett annat kännetecken för ASSA ABLOY i USA och Kanada är tillverkningen av trä- och metalldörrar med tillhörande dörrkarmar för det kommersiella segmentet, som är ett komplement till lås och beslag.
  Det kommersiella segmentet
  Det kommersiella segmentet, som omfattar institutionella, kommersiella och industriella slutkunder, svarar för en hög procentandel av divisionens försäljning på marknaderna i USA och Kanada. Det rör sig om applikationer i offentliga byggnader, sjukhus, skolor och universitetsområden, flygplatser, transportterminaler, sportanläggningar, köpcentrum, fabriker och kontorsbyggnader. I dessa mer komplexa miljöer är byggnormerna och kraven på säkerhet, brandskydd och utrymningsvägar betydligt strängare, och ofta ställs det högre krav på låsens funktionalitet än i vanliga bostäder.
  Det finns ett större behov av produkter med hög funktionalitet, komplexitet och hållbarhet samtidigt som det blir allt viktigare med helhetslösningar. Som en följd ligger kostnaderna och priset på dessa produkter jämförelsevis högre.
  En helhetslösning från ASSA ABLOY består ofta av en kombination av dörrar och karmar från Door Group, lås, dörrstängare, panikreglar och passersystem från Architectural Hardware Group och Electromechanical Group samt högsäkerhetsprodukter i form av nyckelsystem från High Security and Aftermarket Group.
  Bland de viktiga kommersiella projekten under 2005 kan nämnas Overture Center i Madison, Wisconsin, som ritats av arkitektfirman Cesar Pelli and Associates och Baptist Medical Center i Jacksonville, Florida.
  Bostadssegmentet
  Under 2005 hade divisionens Residential Group en fortsatt stark tillväxt. Försäljningen genererades främst från eftermarknaden. Efterfrågan på högsäkerhetscylindrar och nyckelkontroll är lägre på bostadsmarknaden i USA än i Europa.
  Mexiko
  Ordermönstren för ASSA ABLOYs bolag i Mexiko förändrades markant under 2005. Det berodde på förändringar i skattelagstifningen som medförde ändrad beskattning av försäljning och lager, vilket fick kännbara konsekvenser för distributionskanalerna. Dessutom fortsatte den hårda konkurrensen på bostadsmarknaden vilket ledde till en minskad försäljning under de första månaderna av 2005. Efter implementering av nya affärsstrategier återgick försäljningen till normala nivåer under senare delen av året.
  Finansiell översikt, division Americas
    2005 2004 2005 2004
  Resultaträkning MSEK MSEK MUSD MUSD
  Omsättning, externt 8 775 8 242 1 177 1 125
  Omsättning, internt 31 28 5 4
  Omsättning 8 806 8 270 1 182 1 129
  Organisk tillväxt 5% 6% 5% 6%
  Rörelseresultat (EBIT) 1 615 1 456 217 199
  Rörelsemarginal (EBIT) 18,3% 17,6% 18,3% 17,6%

  Sysselsatt kapital  
  Sysselsatt kapital 8 726 7 303 1 098 1 104
  – varav goodwill 5 276 4 324 664 654
  Avkastning på sysselsatt kapital 19,6% 18,2% 19,6% 18,2%

  Kassaflöde
  Rörelseresultat (EBIT) 1 615 1 456 217 199
  Avskrivningar 230 227 31 31
  Rörelsens nettoinvesteringar –114 –195 –15 –27
  Förändring av rörelsekapitalet 24 –76 3 –11
  Kassaflöde 1 1 755 1 412 236 192

  Medelantal anställda 9 251 9 767 9 251 9 767
  1 Exklusive strukturbetalningar.
  1 Exklusive strukturbetalningar.
  2 2003 har ej justerats för IFRS dock har goodwillavskrivningar exkluderats.