Ökad närvaro i Asien
utmärkande för DIVISIONEN ASIA PACIFIC
 • Divisionen säljer främst till marknaderna i Australien, Nya Zeeland och Kina.
 • Försäljningen till bostadssegmentet och det kommersiella segmentet är ungefär lika stor.
 • De asiatiska marknaderna står för cirka 20 procent av omsättningen och 30 procent av produktionen – som delvis går till ASSA ABLOYs andra regioner.
 • Asia Pacific omfattar bolag i Australien, Nya Zeeland, Kina och andra delar av Asien, och står för 8 procent av ASSA ABLOYs totala omsättning. Under året nådde divisionen en organisk tillväxt på 2 procent och en EBIT-marginal på 11,1 procent. Huvudkontoret ligger i Hongkong. Divisionen har 4 300 anställda i 9 produktionsenheter och 8 försäljningsbolag. De största marknaderna är Australien, Nya Zeeland och Kina. De ledande bolagen är ASSA ABLOY Australia, ASSA ABLOY New Zealand samt Guli Security och ASSA ABLOY Wangli i Kina.
  Utvecklingen under året
  Bostadssegmentet och det kommersiella segmentet stod i likhet med föregående år vardera för cirka hälften av försäljningen under 2005. Den kommersiella marknaden i Australien och Nya Zeeland visade fortsatt god tillväxt under 2005. Bostadsmarknaden hade en något svagare tillväxt i Australien på grund av bristfälliga aktiviteter av återförsäljarna. Divisionen påverkades även av den svaga amerikanska dollarn vilket ledde till försämrad lönsamhet för divisionens exportverksamhet.
  Försäljningen i Asien ökade markant under 2005, främst på grund av förvärv. Trenden att flytta tillverkningen från Nya Zeeland och Australien till Asien fortsatte under året.
  Det kommersiella segmentet
  Divisionen har skaffat sig en stark position på byggmarknaden för institutionella och kommersiella fastigheter i både Australien och Nya Zeeland. Under 2005 fokuserades krafterna på projektspecifikationer, att öka kunskaperna om kundernas krav och att anpassa produkter till helhetslösningar för slutanvändaren.
  Produkternas estetiska utformning har fått en allt större betydelse för försäljningsframgångarna under 2005. Divisionen har anlitat heminredningsarkitekter och arkitekter med erfarenheter från till exempel bilindustrin (Ford) samt framstående arkitekter som sir Norman Foster.
  Ett ansenligt antal nya produkter för det kommersiella segmentet lanserades under 2005. Lanseringarna omfattade bland annat traditionella dörrbeslag som har kombinerats med högteknologiska produkter från divisionen Global Technologies. Dessa produkter är avsedda för elegantare kontor och liknande kommersiella byggnader där man inte vill störa inredningen med en synlig kortläsare.
  Samarbetet mellan division Asia Pacifics specificeringsteam och ASSA ABLOY Entrance Systems som tillverkar automatiska dörrar, ökade under året. Detta ledde till en förbättrad försäljning av koncernprodukter i stora projekt.
  Security Merchants, som 2004 i första hand förvärvades för sin elektronikkompetens, har haft ett nära samarbete med divisionens andra bolag för att uppgradera sitt produktutbud. Uppgraderingen har bland annat inneburit ett tillägg av elektromekaniska produkter i sortimentet. Koncernenbolagen kan därmed erbjuda ett bredare produktsortiment till specifikatörerna.
  Bostadssegmentet
  Marknaden för bostadshus i Australien har haft en svag utveckling under 2005. Den sjunkande efterfrågan har hejdats något av nya produktlanseringar. Elektromekaniska nyckelfria lås har framgångsrikt lanserats i Australien och säljs nu även i Nya Zeeland och på utvalda asiatiska marknader. Som ett alternativ till nycklar använder husägaren en batteridriven fjärrkontroll för att öppna ytterdörren, liknande de som används i moderna bilar. Under 2005 lanserades ett elegant sortiment av dörrbeslag med olika alternativ för handtag och knoppar i modern stil som fick stor framgång på marknaden.
  ASSA ABLOY New Zealand tillverkar säkerhetsbeslag till dörrar och fönster i bostadshus, av vilka merparten säljs till OEM-kunder. Den totala omsättningen steg under 2005, men bolagets exportverksamhet påverkades negativt av den svaga amerikanska dollarn. Flera av produktions-linjerna flyttades till Kina vilket kommer att fortsätta under 2006.
  Finansiell översikt, division Asia Pacific
    2005 2004 2005 2004
  Resultaträkning MSEK MSEK MAUD MAUD
  Omsättning, externt 2 019 1 726 356 320
  Omsättning, internt 190 121 33 23
  Omsättning 2 209 1 847 389 343
  Organisk tillväxt 2% 7% 2% 7%
  Rörelseresultat (EBIT) 245 278 43 52
  Rörelsemarginal (EBIT) 11,1% 15,1% 11,1% 15,1%
   
  Sysselsatt kapital
  Sysselsatt kapital 1 985 1 671 340 324
  – varav goodwill 995 818 171 159
  Avkastning på sysselsatt kapital 12,9% 16,8% 12,9% 16,8%
   
  Kassaflöde
  Rörelseresultat (EBIT) 245 278 43 52
  Avskrivningar 66 62 12 12
  Rörelsens nettoinvesteringar –40 –29 –7 –5
  Förändring av rörelsekapitalet -12 –43 -2 –8
  Kassaflöde 1 259 268 46 51

  Medelantal anställda 4 352 3 629 4 352 3 629

  Omsättning / EBIT
  2
  Sysselsatt kapital /
  avkastning på sysselsatt kapital
  2
  EBIT / Kassaflöde 2
  1 Exklusive strukturbetalningar.
  2 2003 har ej justerats för IFRS dock har goodwillavskrivningar exkluderats.