Innovation driver tillväxt
Utmärkande för DIVISIONEN GLOBAL TECHNOLOGIES
  • Divisionens produkter säljs främst till det kommersiella segmentet.
  • De största marknaderna är Nordamerika och Europa.
  • Divisionen utgörs av fyra specialiserade affärsenheter: ASSA ABLOY HID, ASSA ABLOY Identification Technology, ASSA ABLOY Entrance Systems* och ASSA ABLOY Hospitality.
Global Technologies är koncernens världsomspännande organisation för globala produkter och tjänster. Global Technologies står för 21 procent av ASSA ABLOYs totala omsättning. Under året uppnådde divisionen en organisk tillväxt på 10 procent och en EBIT-marginal på 14,1 procent. Huvudkontoret ligger i Providence, Rhode Island, USA. Global Technologies har 3 500 anställda, 15 produktionsenheter och 40 försäljningsbolag.
Global Technologies fyra affärsenheter:
  • ASSA ABLOY HID, som står för 24 procent av divisionens omsättning, erbjuder i första hand ID-kort, kortläsare och kontrollpaneler för behörighetskontroll. Dessa har olika typer av identifieringsteknik som radiofrekvensiell identifiering (RFID), magnetremsa och biometri. Affärsenheten tillverkar och anpassar personliga ID-kort. Produkterna säljs under välkända varumärken som HID och Indala.
  • ASSA ABLOY Identification Technology (ITG), som står för 16 procent av divisionens omsättning, utgörs av produkter för ID-hantering som bygger på RFID, till exempel elektroniska pass, identitetskort och elektroniska etiketter som används vid lagerhantering av industriprodukter samt märkning av boskap. Affärsenhetens ledande varumärken är Sokymat, ACG och Omnikey.
  • ASSA ABLOY Entrance Systems, som står för 41 procent av divisionens omsättning, är världsledande leverantör av helhetslösningar för dörrautomatik med välkända varumärken som Besam, EntreMatic och Doorman. Affärsenheten har också ett komplett utbud av tjänster för eftermarknaden.
  • ASSA ABLOY Hospitality, som står för 19 procent av divisionens omsättning tillverkar låssystem och hotellkassaskåp och vänder sig till marknaderna för hotell och kryssningsfartyg med ledande globala varumärken som VingCard och Elsafe.
Utvecklingen under året
ASSA ABLOY HID
Den nybildade affärsenheten upplevde en fortsatt stark tillväxt på alla viktiga geografiska marknader. Försäljningen drevs på genom lansering av nya produkter, ett resultat av stora investeringar i forskning och utveckling.
Affärsenhetens största bolag är HID, världens största tillverkare av kort och kortläsare för behörighetskontroll på säkerhetsmarknaden. HID var först med att använda RFID i produkter för behörighetskontroll. Under 2005 breddades HIDs iCLASS-sortiment av beröringsfria smarta kort och läsare ytterligare. Det utgör nu det globalt näst största sortimentet av läsare och kort för behörighetskontrol. Korten kan användas för datorinloggning, som betalkort och i passersystem. iCLASS-korten kan lagra digitala versioner av användarnas biometrisk information, vilket ytterligare förstärker säkerheten.
*Från 1 januari 2006 utgör ASSA ABLOY Entrance Systems en egen division för att bättre tillvarata de affärsmöjligheter som finns i befintlig verksamhet samt genom framtida förvärv.
Under året förvärvade ASSA ABLOY HID det kanadensiska bolaget Synercard som tar fram datorprogram för anskaffning, utfärdande och handhavande av avancerade digitalkort, smarta kort och ID-kort med foto. Förvärvet har stor betydelse för satsningen på tjänster för personligt anpassade kort, något som efterfrågas alltmer av slutanvändare och kunder av ID- och säkerhetskort.
ASSA ABLOY Identification Technology (ITG)
Affärsenheten hade en stark tillväxt inom alla viktiga produktområden och geografiska marknader under 2005. De förvärvade bolagen som har RFID och smarta kort som specialitet bidrog till att marginalerna förbättrades ytterligare trots fortsatta investeringar på nya och befintliga marknader. De marknadssegment med starkast tillväxt är de som omfattar RFID, pass och tillhörande identifieringsprodukter för elektronisk passkontroll, biljettkontroll i
kollektivtrafik samt banktjänster.
Affärsenheten agerar på marknaden för elektroniska pass med ett produktutbud som omfattar både transpondrar och läsare. Nya bestämmelser om säkrare pass världen över har drivit på utvecklingen av säkrare passkontroll. Marknaden för system för maskinläsning av pass fick ett uppsving under 2005 och affärsenheten förväntas växa inom detta område. Under året skrev ITG tillsammans med Philips ett viktigt kontrakt med den tyska passmyndigheten.
Tillväxten på marknaderna för märkning av industriprodukter och boskapsmärkning ledde till goda affärer för Sokymat. Tillväxten berodde delvis på ökad lagstiftning på området.
Under 2005 var tillväxten även god för Omnikeys smarta kort-läsare för datorinloggning som används vid banktjänster via internet, e-handel och kreditkortsbetalning.
Finansiell översikt, division Global Technologies
  2005 2004
Resultaträkning MSEK MSEK
Omsättning, externt 5 638 4 811
Omsättning, internt 122 100
Omsättning 5 760 4 911
Organisk tillväxt 10% 5%
Rörelseresultat (EBIT) 811 632
Rörelsemarginal (EBIT) 14,1% 12,9%

Sysselsatt kapital
Sysselsatt kapital 6 180 5 322
– varav goodwill 4 736 4 313
Avkastning på sysselsatt kapital 14,1% 11,8%

Kassaflöde
Rörelseresultat (EBIT) 811 632
Avskrivningar 78 95
Rörelsens nettoinvesteringar –141 –78
Förändring av rörelsekapitalet –100 3
Kassaflöde 1 648 652

Medelantal anställda 3 481 2 925
1 Exklusive strukturbetalningar.
1 Exklusive strukturbetalningar.
2 2003 har ej justerats för IFRS dock har goodwillavskrivningar exkluderats.