• Den organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 5 procent (5).
  • Rörelsemarginalen EBIT var 14,7 procent (14,4).
  • Vinst per aktie uppgick till 6,97 SEK (6,33).
Omsättning
Koncernens omsättning ökade till 27 802 MSEK (25 526). Valutaeffekter påverkade omsättningen positivt med 643 MSEK jämfört med 2004.
Förändring av omsättning
% 2005 2004
Förvärvade enheter 1 5
Organisk tillväxt 5 5
Kurseffekter 3 –4
Total 9 6
I lokal valuta ökade omsättningen med 6 procent (10) varav den organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 5 procent (5). Förvärvade enheter bidrog positivt med 1 procent (5).
Omsättning per produktgrupp
% 2005 2004
Mekaniska lås, låssystem och tillbehör 53 53
Elektromekaniska och elektroniska lås 29 27
Säkerhetsdörrar och beslag 18 20
Omsättning av mekaniska lås, låssystem och tillbehör uppgick till 53 procent (53). Omsättningen av elektromekaniska och elektroniska lås har ökat till 29 procent (27), omsättningen av säkerhetsdörrar och beslag har minskat till 18 procent (20).
Kostnadsstruktur
Totala lönekostnader inklusive sociala kostnader och pensionskostnader uppgick till 9 260 MSEK (8 899) vilket motsvarar 33 procent (35) i förhållande till omsättningen. Medelantalet anställda uppgick till 29 578 (29 160).
Medelantalet anställda i moderbolaget uppgick till 74 (52).
Koncernens materialkostnader uppgick till 8 059 MSEK (7 162) vilket motsvarar 29 procent (28) i förhållande till omsättningen. Ökningen är huvudsakligen hänförlig till ökade kostnader för metaller som stål och mässing.
Övriga inköpskostnader uppgick till 5 557 MSEK (4 888) vilket motsvarar 20 procent (19) i förhållande till omsättningen.
Av- och nedskrivningar på anläggningstillgångar uppgick till 884 MSEK (924) vilket motsvarar 3 procent (4) i förhållande till omsättningen.
Rörelseresultat
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 4 078 MSEK (3 683) och påverkades positivt av valutaeffekter om 97 MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 14,7 procent (14,4).
Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 4 960 MSEK (4 606). Motsvarande marginal var 17,8 procent (18,0).
Resultat före skatt
Resultat före skatt uppgick till 3 556 MSEK (3 199). Detta innebär en ökning med 11 procent jämfört med föregående år. De positiva valutaeffekterna uppgick till 73 MSEK. Finansnettot uppgick till –522 MSEK (–484). Ökningen är hänförlig till ökade räntor främst avseende upplåning i USD. Vinstmarginalen definierad som resultat före skatt i förhållande till omsättningen uppgick till 12,8 procent (12,5).
Moderbolagets resultat före skatt uppgick till 728 MSEK (3 876).
Skatt
Koncernens skattekostnad uppgick till 943 MSEK (843), vilket motsvarar en effektiv skattesats om 27 procent (26).
Vinst per aktie
Vinst per aktie uppgick till 6,97 SEK (6,33) vilket motsvarar en ökning med 10 procent.
    KONCERNEN     MODERBOLAGET  
    MEUR1 MSEK MSEK   MEUR1 MSEK MSEK
  Not 2005 2005 2004 Not 2005 2005 2004
Försäljningsintäkter 2 2 996 27 802 25 526  
Kostnad för sålda varor   –1 779 –16 508 –15 221  
Bruttoresultat   1 217 11 294 10 305  
Försäljningskostnader   –526 –4 883 –4 272  
Administrationskostnader 3 –192 –1 781 –1 883 3, 6, 8, 9 –34 –313 –331
FoU kostnader   –63 –588 –500   –2 –21
Övriga rörelseintäkter och -kostnader 4 3 28 24 4 81 749 580
Resultatandel i intressebolag 5 1 8 8  
Rörelseresultat 6–10 440 4 078 3 683 10 45 415 249
Finansiella intäkter 11 5 51 164 11 94 867 4 550
Finansiella kostnader 10, 12 –61 –573 –648 10, 12 –60 –554 –923
Resultat före skatt   384 3 556 3 199   79 728 3 876
 
Inkomstskatt 13 –102 –943 –843 13 –1 –13 –7
Årets resultat   282 2 613 2 356   78 715 3 869
 
Fördelning av årets resultat:
Aktieägarna i ASSA ABLOY AB   281 2 608 2 349        
Minoritetsintresse   1 5 7        
 
Vinst per aktie
före utspädning, SEK 14 7,13 6,42        
efter utspädning, SEK 14 6,97 6,33        
1 Genomsnittlig kurs EUR/SEK = 9,28. Kursen har använts vid omräkning från SEK till EUR ovan.