• Sysselsatt kapital uppgick till 26 653 MSEK (23 461).
 • Nettoskulden ökade till 12 240 MSEK (12 208).
 • Nettoskuld / eget kapital uppgick till 0,85 (1,09).
 • MSEK 2005 2004
  Sysselsatt kapital 26 653 23 461
  – varav goodwill 15 716 13 917
  Nettoskuld 12 240 12 208
  Minoritetsintresse 71 27
  Eget kapital 14 342 11 226
  Sysselsatt kapital
  Det sysselsatta kapitalet i koncernen, beräknat som totala tillgångar reducerat med räntebärande tillgångar, icke räntebärande skulder inklusive uppskjuten skatteskuld, uppgick till 26 653 MSEK (23 461). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 15,9 procent (15,3).
  Immateriella tillgångar uppgick till 16 078 MSEK (14 138). Förändringen förklaras huvudsakligen av ändrade valutakurser. Under året har förvärvsgoodwill tillkommit med 249 MSEK. En värderingsmodell, baserad på diskonterade framtida kassaflöden, används för att utvärdera eventuella nedskrivningsbehov av goodwill och andra immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod. Ingen nedskrivning har gjorts under året. Materiella anläggningstillgångar uppgick till 5 702 MSEK (5 279). Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar reducerat med försäljning av materiella och immateriella anläggningstillgångar uppgick till 667 MSEK (650). Planenliga avskrivningar uppgick till 882 MSEK (923).
  Uppskjutna skattefordringar uppgick till 1 349 MSEK (1 488) minskningen är i huvudsak hänförlig till ökade inbetalningar till pensionsfonder samt yrkade avdrag avseende skattemässigt avdragsgill goodwill.
  Kundfordringar uppgick till 4 818 MSEK (4 146) och varulagret uppgick till 3 679 MSEK (3 135). Genomsnittlig kredittid för kundfordringar uppgick till 56 dagar (53). Varulagrets genomloppstid uppgick till 108 dagar (109). Det pågår sedan länge ett systematiskt arbete som sker inom koncernen för att reducera kapitalbindning i varulager.
  Nettoskuldsättning
  Nettoskuldsättningen uppgick till 12 240 MSEK (12 208) varav 1 634 (1 677) utgjordes av pensionsförpliktelser. Nettoskulden har reducerats av det starka operativa kassaflödet och ökats i motsvarande mån av ändrade valutakurser, utdelning till aktieägarna samt förvärv.
  Extern finansiering
  Koncernens långfristiga lånefinansiering utgörs huvudsakligen av ett Private Placement-program i USA uppgående till 330 MUSD (–). Koncernens kortfristiga lånefinansiering utgörs huvudsakligen av ett EMTN-program om maximalt 1 500 MEUR (1 500), ett globalt Commercial paper-program om maximalt 1 000 MUSD (1 000) och ett svenskt Commercial Paper-program om 5 000 MSEK (5 000).
  Därutöver finns väsentliga kreditlöften främst i form av ett Multi-Currency-Revolving-Credit-avtal (MCRF) på maximalt 1 000 MEUR (1 000), vilket vid årsskiftet inte utnyttjades alls.
  Vid årsskiftet utnyttjades Private placement med 2 625 MSEK, EMTN-programmet med 2 829 MSEK, globalt Commercial paper med 1 302 MSEK och det svenska Commercial paper med 399 MSEK. Räntetäckningsgraden, beräknad som resultat före skatt ökat med räntenetto dividerat med räntenetto uppgick till 8,2 (7,6).
  Räntebindningen är i huvudsak kort, med genomsnittliga löptider uppgående till 16 månader vid årsskiftet, dels mot bakgrund av att koncernens intäkter i huvudsak följer utvecklingen i respektive land, dels mot bakgrund av ett starkt kassaflöde.
  Likvida medel uppgick till 958 MSEK (1 017). De likvida medlen är placerade i banker med hög kreditvärdighet.
  Eget kapital
  Koncernens egna kapital uppgick vid årets slut till 14 413 MSEK (11 253). Avkastningen på eget kapital uppgick till 18,1 procent (20,0). Soliditeten uppgick till 42,8 procent (37,4). Skuldsättningsgraden, beräknad som nettoskuldsättning dividerad med eget kapital, uppgick till 0,85 (1,09).
      KONCERNEN     MODERBOLAGET  
      MEUR1) MSEK MSEK   MEUR1) MSEK MSEK
    Not 2005 2005 2004 Not 2005 2005 2004
  TILLGÅNGAR
  Anläggningstillgångar
  Immateriella anläggningstillgångar 15 1 705 16 078 14 138 15 4 36 7
  Materiella anläggningstillgångar 16 605 5 702 5 279 16 1 10 8
  Aktier i dotterbolag   17 1 294 12 202 25 497
  Andelar i intressebolag 18 4 37 36  
  Fordringar hos dotterbolag     235 2 216 2 216
  Övriga finansiella anläggningstillgångar 20 18 171 130 20 7 67 67
  Uppskjutna skattefordringar 19 143 1 349 1 488  
  Summa anläggningstillgångar   2 475 23 337 21 071   1 541 14 531 27 795
   
  Omsättningstillgångar
  Varulager 21 390 3 679 3 135  
  Kundfordringar 22 511 4 818 4 146  
  Fordringar hos dotterbolag     1 989 18 758 5 105
  Aktuella skattefordringar   13 129 172  
  Övriga kortfristiga fordringar   36 344 266   2 15 45
  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   39 365 266   4 41 53
  Derivatinstrument 23 5 43  
  Kortfristiga placeringar   2 19 44  
  Likvida medel 24 102 958 1 017 24 88 833 4
  Summa omsättningstillgångar   1 098 10 355 9 046   2 083 19 647 5 207
  SUMMA TILLGÅNGAR   3 573 33 692 30 117   3 624 34 178 33 002
   
  Ställda säkerheter 25 7 70 43   Inga Inga Inga
   
  EGET KAPITAL OCH SKULDER
  Eget kapital (koncern / moderbolag2) 26      
  Moderbolagets aktieägare
  Aktiekapital 27 39 366 366 27 39 366 366
  Övrigt tillskjutet kapital / Reservfond   942 8 887 8 887   944 8 905 645
  Reserver / Överkursfond 28 113 1 061 –479   8 260
  Balanserade vinstmedel inkl. / exkl. årets resultat   427 4 028 2 452   519 4 892 2 014
  Årets resultat i moderbolaget     76 715 3 869
      1 521 14 342 11 226   1 578 14 878 15 154
  Minoritetsintresse   7 71 27  
  Summa eget kapital   1 528 14 413 11 253   1 578 14 878 15 154
   
  Långfristiga skulder
  Långfristiga lån 25 295 2 783 4 225   3 104
  Konvertibelt förlagslån 25 100 943 1 804 25 100 943 1 804
  Långfristiga skulder till dotterbolag     235 2 216 2 216
  Uppskjutna skatteskulder 19 16 153 245  
  Pensionsförpliktelser 29 173 1 634 1 677 29
  Övriga långfristiga avsättningar 30 9 88 93  
  Övriga långfristiga skulder   17 156 68  
  Summa långfristiga skulder   610 5 757 8 112   335 3 159 7 124
   
  Kortfristiga skulder
  Kortfristiga lån 25 739 6 966 5 594 25 407 3 842 507
  Konvertibelt förlagslån 25 100 943 25 100 943
  Derivatinstrument 23 6 54  
  Leverantörsskulder   207 1 949 1 521   2 19 22
  Kortfristiga skulder till dotterbolag     1 192 11 241 10 108
  Aktuella skatteskulder   21 196 304   1 13 12
  Kortfristiga avsättningar 30 36 344 586  
  Övriga kortfristiga skulder 31 70 657 677   1 5 11
  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 32 256 2 413 2 070 32 8 78 64
  Summa kortfristiga skulder   1 435 13 522 10 752   1 711 16 141 10 724
  SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   3 573 33 692 30 117   3 624 34 178 33 002
  Ansvarsförbindelser 33 111 1 050 817 33 1 070 10 088 7 393
  1 Balansdagskurs EUR/SEK = 9,43. Kursen har använts vid omräkning från SEK till EUR ovan.
  2 Bundet eget kapital: aktiekapital, reservfond och överkursfond. Fritt eget kapital: balanserade vinstmedel samt årets resultat.